Рішення №62
08.06.2017
Рішення №64
08.06.2017
Показати всі

Рішення №63

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  63

 

Про Програму забезпечення

розвитку освіти, культури,

традицій національних

меншин району на 2016-2020 роки

 

Відповідно до    статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши Програму забезпечення  розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району на 2016-2020 роки,  районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району на 2016-2020 роки, (далі –Програма), що  додається .
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) вишукати можливість щодо фінансування Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І.  та  постійні  комісії районної ради  з питань   духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.);   з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                                    М.І. Ласкін

 

                                    

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішення районної ради

18.02.2016 №  63

програма

забезпечення розвитку освіти, культури, традицій

національних меншин району на 2016 – 2020 роки

 

Загальні положення

Програму розроблено відповідно до Конституції України, Декларації прав національностей України, законів України „Про національні меншини в Україні”, „Про об’єднання громадян”, „Про засади державної мовної політики”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, основних положень Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

Засади Програми відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам у сфері забезпечення прав національних меншин, зокрема положенням Рамкової конвенції про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Реалізація державної етнонаціональної політики є важливою умовою формування і функціонування в Україні соціальної правової держави відповідно до сучасних світових і європейських стандартів у галузі прав людини, утвердженні в українському суспільстві засад гуманізму і демократії, забезпечення всебічного розвитку етнічних спільнот.

У районі  функціонують 24 загальноосвітні навчальні заклади, із яких: 5 – загальноосвітніх  шкіл І-ІІІ  ступенів, І – Перечинська гімназія ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку; 12 – загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, у тому числі Перечинська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради  та   2 навчально-виховні комплекси (далі-НВК): Новоселицька  загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад та Вільшинківський НВК загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад; 6 – загальноосвітніх  шкіл І ступеня. 18  дошкільних навчальних закладів,  два з яких – у складі НВК (Новоселицький та Вільшинківський). У місцях компактного проживання представників національних меншин функціонує 44 заклади культури, при яких діє 5 колективів, яким присвоєно звання “Народний”, “Зразковий” та систематично працюють гуртки, колективи художньої самодіяльності, 21 бібліотека.

Здійснюється послідовна робота з питань реалізації чинного законодавства України в контексті задоволення етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин відповідно до положень Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин, інших міжнародних актів.

Однак аналіз стану розвитку освіти і культури національних спільнот району свідчить, що наявні фінансові ресурси у розрізі місцевих бюджетів не забезпечують повною мірою потреби національних спільнот. Зокрема, у галузі освіти потребує фінансової підтримки навчально-методичне забезпечення, робота авторських колективів із розроблення програм, підручників, навчальних посібників, науково адекватної методики навчання української мови учнів шкіл, вихованців закладів із національною мовою навчання та виховання, забезпечення їх допоміжними навчальними матеріалами, додатковою літературою, поповнення бібліотечних фондів тощо.

З метою створення позитивного іміджу району в контексті забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин у галузі культури доцільно надавати фінансову підтримку художнім колективам національних меншин для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях, проведенні виставок робіт майстрів народної творчості та обдарованої молоді із числа національних спільнот.

Вищезазначені проблеми є основою для формулювання мети та основних завдань Програми.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

  1. Мета Програми

Програма розроблена з метою підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, розвитку їх освіти відповідно до основних положень Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

  1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Шляхи і засоби розв’язання проблем, зазначених у Програмі, реалізуватимуться відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про національні меншини в Україні”, основних напрямів та плану заходів щодо виконання Програми, які  наведено  у додатку 2 до Програми.

  1. Основні напрями та план заходів щодо виконання Програми

Основні напрями та план заходів щодо виконання районної Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин на період до 2020 року розроблено відповідно до законів України „Про національні меншини в Україні”, „Про об’єднання громадян”, „Про засади державної мовної політики”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

  1. Обсяги і джерела фінансування Програми
Джерело фінансування

 

 

Обсяг коштів для виконання Програми

(тис. гривень)

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

2019 рік

 

2020рік

 

Районний бюджет 274,0 284,0 291,0 291,0 297,0
Інші джерела 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
ВСЬОГО: 304,0 309,0 331,0 336,0 347,0

 

  1. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основні завдання Програми:

реалізація державної політики у сфері освіти та культури, духовних потреб національних меншин;

проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей;

забезпечення підтримки авторських колективів з питань розроблення допоміжних навчальних матеріалів, робочих зошитів, карт, навчально-методичних посібників, експериментальних підручників з української мови та літератури, хрестоматій, додаткової літератури тощо;

забезпечення умов для здобуття  освіти мовами національних меншин.

Результативні показники Програми у галузі освіти, культури:

інтеграція національної освіти у європейський освітній простір;

забезпечення реалізації основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та Рамкової конвенції про захист національних меншин;

відродження духовного потенціалу національних меншин, утвердження гуманістичних цінностей, державницького патріотизму представників національних спільнот;

задоволення потреб національних меншин у сфері освіти, культури, збереження та розвиток мов, традицій, звичаїв;

розвиток самобутньої національної творчості національних спільнот та підтримка обдарованої творчої молоді.

  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання Програми покладається на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації.

Структурні підрозділи  райдержадміністрації щороку до 15 січня інформують сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у  справах  преси та інформації апарату райдержадміністрації про хід виконання

Програми, інформування облдержадміністрації здійснюється щороку до 20 січня.

Внесення змін до програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин району  на 2016 – 2020 роки схвалюється розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату та інших зацікавлених структур райдержадміністрації і затверджується рішенням районної ради.

 

 

Додаток 1

до Програми

                                             

 ПАСПОРТ

Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин  району на 2016 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Програми Розпорядження голови  обласної державної адміністрації    від 05.11.2015 № 392
3. Розробник Програми Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації
4. Відповідальні виконавці Програми Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад, благодійні організації.
5. Учасники Програми Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, виконкоми місцевих рад, благодійні організації.
6. Термін реалізації Програми 2016 – 2020 роки
7. Фінансове забезпечення Програми Забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, районного, сільських та міського бюджетів, позабюджетних надходжень. Для виконання заходів Програми необхідно фінансування у сумі 1437,0 тис. гривень

2016 рік – 274,0 тис. грн.;

2017 рік – 284,0 тис. грн.;

2018 рік –  291,0 тис. грн.;

2019 рік  – 291,0 тис. грн.;

2020 рік – 297,0 тис. гривень

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Програми

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо виконання Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин

району на 2016 – 2020 роки

№ з/п Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Заходи Програми Строк виконання заходів Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі: Очікуваний результат
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Науково-освітня та просвітницька діяльність

 

 

Брати участь у  науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, засідань за круглим столом з питань удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у навчально-виховну практику навчальних закладів  району з мовами національних меншин новітніх педагогічних та наукових технологій, інтеграції національної освіти і культури у європейський освітній простір Щороку,

постійно

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадмі-ністрації Район-

ний

бюджет

3,0 3,0 5,0 5,0 6,0 Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин району в галузі освіти та культури
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.

 

 

 

 

 

 

 

  Запровадити факультативне вивчення у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Порошково для дітей ромської народності румунської мови та забезпечення  допоміжних навчальних матеріалів, робочих зошитів, карт, навчально-методичних посібників Щороку,

постійно

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Район-ний бюджет  

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,0

Забезпечення реалізації прав і свобод національних меншин у сфері здобуття освіти
3.   Продовжити факультативне вивчення словацької мови у  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Тур’я-Ремета та Перечинській гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного напрямку

 

Щороку,

постійно

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Район-ний бюджет  

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

 

16,0

 

 

 

 
4.   Впровадження та розвиток багатомовного навчання у закладах району (покращення навчально-методичної та матеріально-технічної бази) Щороку,

постійно

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Район-ний бюджет 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 Створення на-лежних умов для навчання і виховання дітей та учнів
5.   Проведення культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування толерантності, поваги до історії, мови, традицій представників різних національностей Постійно Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Район-ний бюджет 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 Реалізація положень Закону України „Про національні мен-шини в Україні”, забезпечення в районі здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин
                       
6.   Співпраця навчальних, культурних закладів району із зарубіжними партнерами, у тому числі обмін групами вчителів, учнів, для участі у конференціях, семінарах, тренінгах та інших масових заходах

 

Щороку,

постійно

Відділ  освіти,

молоді та спорту райдержадміні-страції

Район-ний бюджет 3,0 3,0 4,0 4,0 5 ,0 Обмін досвідом роботи, розширення та удосконалення зв’язків між закладами освіти та країн Карпатського євро регіону
7.   Брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях за круглим  столом з питань міжнаціональних відносин з метою реалізації положень Рамкової конвенції про захист національних меншин,  Європейської хартії регіональних мов та мов меншин і протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин

 

Щороку

постійно

Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміні-страції Район-ний бюджет 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин
8.   Висвітлення у засобах масової інформації заходів культурно-просвітницької діяльності національно-культурних товариств та у сфері міжнаціональних відносин Постійно  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’яз-ків з громад-ськістю та у справах преси та інформації апа-рату райдержад-міністрації Район-ний бюджет Забезпечення ін-формаційних потреб національних спільнот та збереження міжнаціональної злагоди
9. Розвиток культуро-мистецької сфери, культури  національних меншин Участь колективів та аматорів-національних меншин (роми, словаки) у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалях, конкурсах, святах, концертних програмах, пленерах, виставках, презентаціях, ювілеях, літературно-мистецьких вечорах, конференціях, семінарах та інших заходах Щороку,

постійно

Відділ культури райдержадміні-страції

 

 

 

 

 

Район-ний бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Розвиток і підтримка аматорського мистецтва, звичаїв, традицій і обрядів

 

10.   Проведення  масових  заходів: новорічні  та  різдвяні  свята, вертепи, новорічні  ранки, карнавали; кущові огляди  художньої самодіяльності, обмінні  концерти, проведення  конкурсів, фестивалів,  інших  заходів  в т.ч. національних  меншин: ромів  і  словаків; проведення  районного  та  участь  у  обласному святі словацької культури „Словенска веселіца”. Щороку,

постійно

Відділ культури райдержадміні-страції

 

 

 

 

 

Район-ний бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Розвиток і підтримка аматорського мистецтва, звичаїв, традицій і обрядів

 

11.   Покращення  матеріально – технічної  бази  культосвітніх  установ  району, придбання  сучасної  комп’ютерної  техніки, обладнання, устаткування меблів, музичних  інструментів, сценічних  костюмів.  

Постійно

Відділ культури райдержадміні-страції

 

Район-ний бюджет  

 

100,0

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

Розвиток і підтримка аматорського мистецтва, звичаїв, традицій і обрядів
                          ВСЬОГО: 274,0 284,0 291,0 291,0 297,0  

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту