Рішення №59
08.06.2017
Рішення №61
08.06.2017
Показати всі

Рішення №60

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

 Четверта  сесія  УІІ скликання

(позачергова)

 

РІШЕННЯ

 

18.02.2016                               м.Перечин                                       №  60

 

 

Про Програму розвитку  транс

кордонного співробітництва

Перечинського  району  на

2016 − 2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши  Програму розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016 – 2020 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016 – 2020 роки (далі-Програма), що додається .
  2. Рекомендувати структурним підрозділам районної державної адміністрації, здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань та заходів, визначених Програмою.
  3.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.)   передбачити фінансування на виконання Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних   зв’язків    (Томаш В.М.).

 

 

     Голова   ради                                                                     М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                        18.02.2016 № 60

 

ПРОГРАМА

розвитку транскордонного співробітництва

Перечинського району   на 2016 – 2020 роки

 

І. Загальна частина

 

Програму розвитку транскордонного співробітництва Перечинського  району на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно                 до основних вимог Закону України ,,Про транскордонне співробітництво”         та спрямовано на реалізацію положень Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року.

Транскордонне співробітництво сприяє встановленню і поглибленню економічних, соціальних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади України та відповідними органами влади інших держав.

Перехід до ринку сприяє підвищенню ролі прикордонних регіонів у міжнародному економічному співробітництві.  Прикордонні та наближені до них  регіони  мають переваги у вирішенні проблем раціонального використання природних і трудових ресурсів, прискореного освоєння прогресивних виробництв і технологій, розширення можливостей оновлення основних фондів, у вирішенні екологічних питань  тощо.

Програмою передбачається створення комплексної системи розвитку транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснюватиметься реалізація проектів транскордонної співпраці та  відбудеться поглиблення відносин району з прикордонними регіонами сусідніх держав – членів Європейського Союзу в економічній, екологічній та гуманітарній сферах.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є активізація соціально-економічного, науково- технічного, екологічного, культурного розвитку суб’єктів транскордонного співробітництва.

Основними завданнями Програми є:

підвищення ефективності використання зовнішньої допомоги Європейського Союзу в рамках Європейського інструменту сусідства та інших доступних Україні програм;

активізація всебічного транскордонного співробітництва із сусідніми країнами, що сприятиме економічному, соціальному, культурному розвитку району;

активізація зовнішньоекономічної діяльності;

створення умов для заснування і функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних кластерів;

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

розвиток природної інфраструктури та створення умов для залучення інвестицій.

 

ІІІ. Основні напрями виконання Програми

 

Основними напрямами виконання Програми є:

розширення інтеграційних процесів у результаті транскордонного співробітництва з метою підвищення конкурентоспроможності району, забезпечення його сталого розвитку на сучасній технологічній основі                  та високого рівня продуктивності праці і занятості населення;

посилення  взаємодії  між  учасниками транскордонного співробітництва   у підприємницькій діяльності, туристичній галузі;

створення спільної системи захисту навколишнього природного середовища;

заохочення транскордонного співробітництва у сфері освіти, науки           і культури;

активізація обміну інформацією;

забезпечення розвитку взаємодії між територіальними громадами.

 

ІV. Очікувані результати виконання Програми

 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

зменшення диспропорцій, наближення економічного та соціального рівня розвитку Перечинського району до рівня регіонів держав – членів Європейського Союзу, підвищення рівня життя населення;

активізацію зовнішньоекономічної діяльності району, розвиток малого та середнього підприємництва, регіональних мереж транспорту та комунікацій;

охорону навколишнього природного середовища та вжиття заходів для його відновлення, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, організації екологічного контролю та моніторингу, запобігання забрудненню територій техногенних катастроф та зон стихійного лиха.

 

  1. V. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюватиметься згідно із законодавством за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, згідно із додатком 2 до Програми.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить 760,0 тис. гривень.

 

 

 

 

 

  1. VI.Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координація робіт із виконання Програми та контроль за ходом її реалізації здійснюється управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми                 є управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, яке аналізує стан  реалізації  заходів та хід виконання основних завдань Програми  упродовж 2016 – 2020 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку транскордонного співробітництва

Перечинського району     на 2016 – 2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Програми Закон України ,,Про транскордонне співробітництво”, Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період до 2020 року

 

3. Розробник програми Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.
4. Відповідальні виконавці Програми Структурні підрозділи райдерж-адміністрації

 

5. Учасники Програми Структурні підрозділи райдержад-міністрації
6. Термін реалізації Програми 2016 − 2020 роки
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконан-ні Програми (для комплекс-них програм)

 

Районний бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

760,0 тис.гривень
  кошти районного  бюджету

 

760,0 тис. гривень

 

 

 

Заступник голови ради                                               М.М.Петрішко

 

Додаток 2

до Пограми

ЗАХОДИ

з реалізації Програми розвитку транскордонного співробітництва

Перечинського району на 2016 − 2020 роки

 

 

№ з/п Зміст заходів Відповідальні виконавці Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками, районний бюджет, тис. гривень
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЬОГО

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І. Проведення та участь у заходах міжнародного характеру
1.1. Проведення культурних та освітніх заходів, спрямованих на розвиток транскордонного спів-робітництва

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури

 

2016 – 2020 роки
1.2. Участь у проведенні Європейсь-ких днів добросусідства, відзначення Дня Європи в Україні Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 125,0
1.3. Участь у проведенні Днів добро-сусідства на українсько-угорсько-му, українсько-словацькому, українсько-румунському та українсько-польському кордонах Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 30,0 40,0 50,0 50,0 60,0 230,0
1.4. Розвиток рекреаційної інфра-структури та організація транскор-донних туристичних маршру-тів; стимулювання розвитку та формування інформаційної інфраструктури транскордонного туризму Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
1.5. Участь у проведенні Міжнародної науково-практичної конференції на тему „Роль проектованого українсько-румунського транс-кордонного біосферного резервату у Марамороських горах для збереження європейських при-родних та культурних  цінностей Структурні підрозділи райдержадміністрації: управ-ління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, відділ культури 2016 рік
  ІІ. Забезпечення представництва району у заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном
2.1. Здійснення в рамках транс-кордонної співпраці обміну учнями, студентами, вчителями Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 2016 – 2020 роки
2.2. Забезпечення участі делегації від району, робочих груп, представ-ників райдержадміністрації та районної ради у міжнародних конференціях, семінарах, нарадах і ін. Структурні підрозділи райдержадміністрації: управ-ління економічного розвитку і торгівлі, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації 2016 – 2020 роки 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 170,0
2.3. Оновлення  веб-сторінки райдерж-адміністрації, зокрема,  з питань транскордонного співробітництва Перечинського району Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 20,0
2.4. Виготовлення або придбання інформаційних бюлетенів, букле-тів, книг, журналів, іншої друкованої продукції для належного представлення району у заходах міжнародного характеру в Україні і за кордоном Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 10,0 20,0 20,0 25,0 25,0 100,0

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  ІІІ. Підтримка, координація та впровадження робіт із підготовки, участі та моніторингу проектів

 у рамках програм транскордонного співробітництва, ресурсне забезпечення реалізації заходів Програми

3.1. Матеріально-технічне забезпе-чення виконання заходів Програми (придбання офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної і пре-зентаційної продукції, тощо) Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 70,0
3.2. Участь представників райдержад-міністрації у навчальних семіна-рах з питань розроблення та реалі-зації проектів в рамках програм Європейського інструменту сусідства Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

2016 – 2020 роки 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 20,0
3.3. Здійснення моніторингу реалізації проектів транскордонного співро-бітництва в районі Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 2016 – 2020 роки
3.4. Вжиття заходів, пов’язаних із налагодженням міжнародної співпраці між органами влади, закладами охорони здоров`я, медичними навчальними закла-дами та реалізацією спільних транскордонних проектів, спрямо-ваних на підвищення якості             і доступності надання медичних послуг Відділ охорони здоров`я райдержадміністрації 2016 – 2020 роки
   

ВСЬОГО:

106,0 131,0 153,0 175,0 195,0 760,0

 

                     Заступник голови ради                                                                                                     М.М.Петрішко

Comments are closed.

Перейти до вмісту