Рішення №259
11.06.2017
Рішення №261
11.06.2017
Показати всі

Рішення №260

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

       Чотирнадцята  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.03.2017                              м.Перечин                                       №  260  

 

 Про Програму розвитку фізичної

 культури і спортув Перечинському

 районі на період до 2020 року

 

Відповідно до статті 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши Програму розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року , районна рада вирішила:

 1. Затвердити  Програму розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року (далі- Програма), що додається.
 2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми .

 

 1. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Цапик В.Й.) про хід виконання заходів Програми інформувати районну раду щорічно до 25 грудня протягом дії Програми.

 

 1. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійні комісії районної ради: з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.); з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                   М.І.Ласкін

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради 

                                                                                                                                                                               23.03.2017 № 260

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі

на період до 2020 року

 

 1. Загальні положення

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі на період до 2020 року (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України  „Про місцеві державні адміністрації” та „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про фізичну культуру і спорт”, указів Президента України  від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури                   і спорту в Україні”, від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, постанови Верховної Ради України 19 жовтня 2016 року № 1695-VIII „Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади” розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”.

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Останнім часом загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан фізичної акивності і способу життя середньостатистичного українця, особливо дітей та молоді без перебільшення можна визначати як загрозливі, що характеризуються певними чинниками, основними серед яких є:

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

знецінення моральних та патріотичних переконань громадян у зв’язку із засиллям пропаганди матеріально-споживацьких інтересів, жорстокості, насильства, зокрема прямо або опосередковано через засоби масової інформації;

погіршення стану здоров’я населення у зв’язку з прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артритом, ожирінням тощо, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого способу життя, зловживання шкідливими звичками, що власне, призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

збереження тенденції збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, що обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять фізичною культурою та спортом, у тому числі у дитячо-юнацьких спортивних школах;

неналежний рівень налагодженості та скоординованості у роботі між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме: організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного;

фактичне нівелювання здійснення організованої фізкультурно-спортивної, рухово-активної оздоровчої діяльності за місцем проживання, місцем роботи громадян та у сільській місцевості, зменшення кількості інструкторів-методистів із фізичної культури у цих напрямках

Особливим показником фізкультурно-спортивної роботи за місцем навчання, який має тенденцію до суттєвого збільшення є кількість учнівської молоді віднесеної до спеціальної медичної групи (обмеження регулярних фізичних навантажень).

Причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:

низькою відповідальністю за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами різних галузей – виробничої, освітньої, комунально-господарчої тощо;

обмеженою руховою активністю, нераціональним та незбалансованим харчуванням, факторами асоціальної поведінки у суспільстві;

невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, місцях масового відпочинку населення, у тому числі у сільській місцевості, а також населенню з особливими потребами, як окремої соціальної групи;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

відсутністю розвинутої спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

невідповідністю спортивних баз та наявних інфраструктурних потужностей міжнародним стандартам якості;

неналежністю рівня пропаганди у засобах масової інформації та просвіти населення щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та несформованістю ефективної системи стимулювання населення до збереження власного здоров’я;

низьким рівнем престижності професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

невідповідністю системи впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності сучасним вимогам;

недостатнім рівнем розвитку спортивної медицини, охоплення та медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

нездатністю вітчизняних виробників задовольнити попит населення у спортивному обладнанні та інвентарі та конкурувати з іноземними виробниками;

недостатністю обсягів бюджетного фінансування та неефективністю механізму залучення позабюджетних коштів;

відсутністю дієвого механізму інвестування у розвиток і популяризацію масового спорту.

 

 1. Визначення мети Програми

Метою :Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Перечинському районі провідної ролі як важливого фактора одразу кількох напрямів соціально-економічного зростання району.

Соціально-виховного (формування гуманістичних цінностей, здорового способу життя, всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості особи, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян, сприяння підвищенню фізичної підготовки призовної та допризовної молоді);

Соціально-економічного (підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, зменшення кількості захворювань, що є передумовою зростання продуктивності праці, розвиток спортивного туризму, як окремої складової пріоритетного напряму економічного розвитку краю, створення умов для та позитивного іміджу району у частині залучення інвестицій сфері фізичної культури та спорту, приведення системи фізичної культури і спорту відповідно до потреб і можливостей суспільства на основі більш інтенсивного розвитку сучасних соціально-економічних умовах);

Соціально-демографічного (зміцнення загального рівня здоров’я населення, профілактика захворювань шляхом створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств  населення, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактика правопорушень, шкідливих звичок тощо, продовження середньої тривалості життя населення).

Метою програми також є створення умов для:

розвитку різних видів спорту, визнаних в Україні, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд району та кандидатів до обласних збірних команд, забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для району видів спорту;

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення і розвитку інституціональних напрямів сфери фізичної культури і спорту та забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності суб’єктів галузі усіх форм власності.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

На сьогодні, пріоритетними перспективами розвитку Закарпатської області залишаються агропромислова та туристично-рекреаційна галузі. Для останньої, обов’язковою передумовою є наявна фізкультурно-спортивна інфраструктура.

Закарпаття, як найзахідніший регіон України не може не привертати до себе уваги як української та і міжнародної спортивної спільноти. Щороку збільшується кількість всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань  на території Закарпатської області. Серед них вже традиційними і найбільш відомими виступають міжнародні та всеукраїнські чемпіонати, кубки, турніри з греко-римської боротьби, легкої атлетики, дзюдо, гандболу, художньої гімнастики, танцювального спорту, бойового самбо, мотокросу, фехтування, спортивного орієнтування, гірських лиж, американського футболу, боксу, сноубордингу, ралі, гірських перегонів, боротьби самбо, волейболу тощо, а також всеукраїнські спартакіади державних службовців, інвалідів праці „Сила духу”.

Така популярність Закарпаття, як краю спортивного, має цілком обгрунтовані економічні та інші чинники. Зокрема, Закарпаття, як найзахідніша область України, є порівнянно рівновіддаленим від Києва до столиць та міст Європи, що у певній мірі обумовлює можливість проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд із видів спорту у підготовці до спортивних змагань, що проводяться у країнах центральної Європи, а рекреаційно-оздоровча складова та особливості Закарпатського клімату додає тренувальним зборам ще й акліматизаційних характеристик, що значно підвищує фізичний потенціал та кондицію спортивної підготовки членів збірних команд із видів спорту. Такий стан речей, у свою чергу, зобов’язує підвищувати рівень спортивної інфраструктури, розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

Останні події в країні зумовили перенесення до Закарпатської області достатньо великої кількості спортивних змагань Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Відтак, стан фізкультурно-спортивної галузі, у тому числі спортивний туризм, набуває як для закарпатців так і гостей області ще більшого значення.

Разом із тим, успішна реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському району полягає у поєднанні зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства для проведення відповідних трансформацій у сфері фізичної культури і спорту з метою приведення її у відповідність з європейськими вимогами і стандартами шляхом побудови паритетних взаємовідносин між органами державної влади та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відтак, інвестиційна, спортивно-туристична привабливість Закарпатської області докорінним чином залежить від стану розвитку фізичної культури і спорту на інституціональному рівні, що передбачає сталий розвиток напрямів, визначених цією Програмою.

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у відповідних місцевих бюджетах на заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту, а також із залучених інших джерел.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися виходячи з необхідності забезпечення виконання конкретних заходів Програми.

 1. Строки та етапи виконання Програми

 

Програма реалізується протягом 2017 – 2020 років.

Програма не передбачає поділу на етапи її реалізації. Оцінка ефективності виконання окремих завдань Програми здійснюється на підставі зведення, узагальнення та аналізу щорічного звіту, що подається районній державній адміністрації відповідальним виконавцем за результатами звітного року та є підставою для визначення пріоритетності завдань Програми на наступний рік її реалізації.

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

Для розв’язання зазначених проблемних питань передбачається здійснити до 2020 року комплекс заходів, спрямованих на створення умов для:

відведення фізичній культурі і спорту в Перечинському районі провідної ролі;

забезпечення ефективності фізичного виховання і спорту у навчальних закладах усіх типів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах;

підтримки масового, дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів та видів спорту, не включених до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор;

популяризації рухової активності як невід’ємного фактора здорового способу життя;

поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Розв’язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

cтворення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей;

cтворення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах;

популяризації здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;

забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;

забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підтримки та розвитку олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

розбудови спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів;

надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1 − 2 відсотки щороку;

створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень мотивації та готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, що функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд району та області;

забезпечити збереження провідних позицій спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету Перечинського району на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях;

забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), що відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів та підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій сфері, серед сільського населення, ветеранів, людей з особливими потребами;

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі фізичної культури та спорту, їх працевлаштування

 1. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі реалізовутиметься за наступними напрямами:

 1. Фізичне виховання і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у навчально-виховній сфері.
 2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян.

3.. Проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення.

 1. 4.Реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів

5.Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері.

 1. Розвиток дитячо-юнацького спорту.
 2. Розвиток спорту вищих досягнень, резервного спорту та спорту ветеранів.
 3. Методично-організаційне забезпечення, спортивно-медичний та правовий супровід.
 4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
 5. Кадрове забезпечення галузі.
 6. Розвиток спортивної інфраструктури та матеріально-технічної бази.
 7. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.
 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти молоді та спорту  райдержадміністрації, яке щороку звітує про стан виконання Програми районній державній адміністрації, районній раді та обласній державній адміністрації.

Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури і спорту в Перечинському районі

на період до 2020 року

 

1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація
2. Підстава для роз-роблення Програми Закони України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, укази Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні”, від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”, постанова Верховної Ради України „Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади” 19.10.2016 № 1695-VIII, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1320-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року”,                 а також завершення терміну дії Програми розвитку фізичної культури та спорту в Перечинському районі на 2012 − 2016 роки,
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Цільова соціальна група населення, на задоволення якої спрямовано реалізацію Програми Широкий загал населення міста, сіл Перечинського району. Пріоритетні фокусні групи за розділами: діти, підлітки та молодь у сфері освіти, за місцем проживання; окремі категорії громадян з особливими потребами, населення задіяне на виробництві, сільське населення; вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренери та судді з видів спорту, ветерани спорту; спортсмени резервного спорту, спорту вищих досягнень
8. Термін реалізації Програми 2017 − 2020 роки
9. Перелік місцевих бюджетів, що бе-руть участь у виконанні Програми Районний бюджет та інші місцеві бюджети, інші залучені кошти
10. Загальний обсяг фінансових ре-сурсів, необхід-них для реалі-зації Програми Загальний обсяг фінансування Програми складає 400.0 тис. грн., у тому числі  за роками:

2017 рік − 100,0 тис. грн.;

2018 рік − 100,0 тис. грн.;

2019 рік − 100,0 тис. грн.;

2020 рік − 100,0 тис. грн..

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко


                                                                                             Додаток 2

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

432.0 тис.грн.

Джерела фінансування Обсяги фінансування, всього За роками виконання
2017 2018 2019 2020
Місцевий бюджет 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Інші джерела 32.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Всього 432.0 108.0 108.0 108.0 108.0

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заходи щодо реалізація Програми у сферах галузі

 

№ з\п Пріоритетні напрями реалізації Програми Відповідальні виконавці Строк виконання Обсяги фінансування (тис.грн.) за роками
всього 2017 2018 2019 2020
Районний бюджет інші джерела Районний бюджет інші джерела Районний бюджет інші джерела Районний бюджет інші джерела
1.  Фізичне виховання і проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері
1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в закладах освіти в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі для дітей-інвалідів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
2. Проведення навчальної, позанавчальної роботи, орієнтованої на створення фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів, спеціалі-зованих спортивних класів, груп тощо в навчальних закладах усіх типів. Надання практичної допомоги у створенні та подальшому функціонуванні учнівських і студентських спілок, організацій, центрів фізкуль-турно-спортивної спрямованості. Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
3.. Забезпечити проведення у навчально-виховних закладах системи багатоступеневих спортивно-масових заходів починаючи з низових ланок, Забезпечити участь у літніх спортивних іграх області серед юнаків та молоді Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 16.0 4.0    – 4.0    – 4.0    – 4.0   –
4. Створення умов для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних силах, інших військових формуваннях України, шляхом проведення міських районних спартакіад, забезпечення участі збірної команди району в обласній спартакіаді серед допризовної молоді, передбачивши її належне забезпечення та екіпі-рування. Проведення спортив-них військово-патріотичних зборів і таборів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0
5. Організація та вдосконалення співпраці місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відокремлених підрозділів національних федерацій (у першу чергу з ігрових видів спорту) із загальноосвітніми закладами стосовно утворення у цих закладах спеціалізованих класів із видів спорту, відновлення практики роботи спортивних секцій для дітей та молоді на базі навчально-тренувальних потужностей загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів у позанавчальний час та канікулярний період на паритетних засадах

 

Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
                                    2. Масовий спорт за місцем проживання та у місцях відпочинку громадян
6. Створити умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних Силах України, проводити районні спартакіади та брати участь в обласних спартакіадах

допризовної молоді

Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 16.00 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 1.0
7. Забезпечити подальше охоплення працівників різних галузей масовим спортом шляхом проведення районних спартакіад Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 4.00 1.0 1.0 1.0 1.0
                                        3.  Проведення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення
8.

 

Сприяти утворенню, функціонуванню та розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів різних форм власності у сільських населених пунктах Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
9. Забезпечити розширення мережі філій ДЮСШ у сільській місцевості Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
10. Забезпечити проведення щорічних сільських спортивних ігор, спартакіад серед сільського населення, нагородження переможців змагань, оплата суддів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 32.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00 6.00 2.00
                                         4. Реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів
11. Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед інвалідів,  обладнання цих споруд спеціальним устаткуванням та забезпечення безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
                                   5. Розвиток олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту та ветеранів
12. Проводити спеціалізовані заходи за участю провідних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 12.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0
13. Упровадження інноваційних форм залучення дітей та юнаків до занять спортом у складі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних секцій федерацій з видів спорту шляхом проведення показових виступів, відкритих тренувань, майстер-класів тощо на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
14. Здійснення контролю та моніторингу діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з метою забезпечення систематичної організаційно- методичної підтримки їх роботі та вжиття заходів щодо підвищення її ефективності. Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
15. Реалізація заходів щодо відзначення кращих спортсменів району-переможців та призерів змагань, їх тренерів, придбанню цінних подарунків, медалей та дипломів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 48.0 10.0 2.0 10.0 2.0 10.0 2.0 10.0 2.0
16. Здійснення заходів, спрямованих на поетапне збільшення кількості охоплення заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах понад 20 відсотків дітей і молоді району Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020
17. Вжиття заходів щодо забезпечення відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл відповідним інвентарем, формою та обладнанням згідно затверджених державних норм Засновники (власники) дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відділ освти, молоді та спорту РДА 2017- 2020 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0
18. Забезпечення проведення на базі спортивно-оздоровчих закладів (інших закладів, що передбачають можливість проведення спортивно-тренувальної роботи) спортивних зборів, таборів, спеціалізованих змін тощо для членів збірних команд області з видів спорту, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи для підтримки фізичної кондиції спортсменів у канікулярний час Засновники (власники) дитячо-юнацьких спортивних шкіл, районна державна адміністрації спільно з обласними федераціями з видів спорту До 2020 року 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0
19. Створення умов для формування та забезпечення ефективної діяльності спортивних клубів, які входять до складу місцевих осередків (відокремлених підрозділів) всеукраїнських федерацій із визнаних видів спорту Райдержадміністрація, обласні федерації (відокремлені підрозділи всеукраїнських федерацій) з видів спорту До 2020 року
20. Проводити районні змагання з олімпійських та не олімпійських видів спорту, спартакіади школярів, спортивно-масові заходи серед молоді Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0
21. Забезпечити проведення районних змагань із різних видів спорту згідно районного плану проведення змагань, включаючи придбання спортивних нагород, цінних подарунків та оплату суддів Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0
22. Забезпечити участь районних команд в обласних змаганнях згідно з «Єдиним календарним планом Закарпатської області» Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0
23. Забезпечити участь районних команд в обласних змаганнях з різних видів спорту, оплата суддів обласних змагань Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2021 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0
24. Щорічно проводити районні та приймати участь у обласних спартакіадах та змаганнях ветеранів спорту Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2021 36.0 7.0 2.0 7.0 2.0 7.0 2.0 7.0 2.0
25. Придбання спортивного інвентарю Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2021 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0
26. Фінансування проведення шкільних районних спортивних іграх школярів, оплата суддів та придбання нагород Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2021 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0
27. Всеукраїнські змагання з танцювального спорту «Кубок Перечина», придбання грамот, медалей та відправлення команд на різні турніри та змагання Відділ освіти, молоді та спорту РДА 2017-2020 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0
6. Методично-організаційне забезпечення, спортивно-медичний та правовий супровід галузі
28. Здійснення постійного контролю та забезпечення неухильного дотримання організаторами та іншими суб’єктами, що проводять фізкультурно-спортивну діяльність, спортивні змагання законодавства України щодо норм, умов та порядку проведення спортивних заходів Відділ освіти, молоді та спорту РДА До 2020 року
29. Здійснення заходів щодо забез-печення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази і кадрового потенціалу, кабінетів спортивної медицини і лікувальної фізкультури при центральних районних лікарнях Відділ охорони здоров’я РДА До 2020 року
7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
30. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості відповідних рівнів Районна державна адміністрація До 2020року 8.0 2.0 2.0 2.0 2.0
                                                                           8.Розвиток спортивної інфраструктури

 

31. Вжиття заходів щодо належного контролю та своєчасного реагування на факти перепрофілювання та використання територій спортивних споруд не за цільовим призначенням Районна державна адміністрація До 2020 року
32. Забезпечення систематичного внесення та своєчасного оновлення паспортизованих спортивних споруд області до єдиного електронного реєстру спортивних споруд України Відділ освіти, молоді та спорту РДА До 2020 року
 9.Інформаційно-пропагандистське забезпечення
33. Забезпечення висвітлення визначних спортивних подій з різних видів спорту, проблемних питань, пропа-гувати досягнення фізкуль-турно-спортивного, олімпійського руху та вищих спортивних досягнень районних обласних та українських спортсменів Відділ світи, молоді та спорту РДА До 2020 року
34. Залучення видатних вітчизняних спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, громадських організацій, роботодавців, державних та громадських діячів та митців до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах Відділ освіти, молоді та споту РДА До 2020 року

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту