Додаток

до рішення  районної ради  

 24.12.2015  №  34

 

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

             1.1.Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада утворює президію ради, яка є дорадчим органом ради, до складу якого входить голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники  зареєстрованих груп і фракцій,  голова Перечинської районної державної адміністрації, якщо він обраний депутатом районної ради.

           1.2.Основним завданням президії ради є попередня підготовка узгоджуваних пропозицій і рекомендацій з питань, які віднесені до виключної компетенції ради та відстоювання спільних інтересів територіальних громад сіл, міста, трудових колективів та району в цілому, а також піднесення виконавчої дисципліни.

           1.3.Президія ради утворюється радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворену президію ради, вносити зміни до її складу.

           1.4.Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності президій ради забезпечує виконавчий апарат районної ради.

 1.5.Президія ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.

           1.6.Роботу президії ради організовує голова ради, а в разі його відсутності його заступник.

 1.7. Робота президії ради висвітлюється в засобах масової інформації.

          1.8.Президія ради діє на основі цього Положення, що затверджується районною радою та Регламентом роботи ради.

ІІ. ФУНКЦІЇ І ПРАВА

 

           2.1.Президія ради сприяє реалізації повноважень ради у питаннях, які належать до її відання.

           2.2.У зв’язку із скликанням і проведенням сесії районної ради президія ради готує проекти порядку денного сесії ради та регламенту роботи пленарних засідань ради, про що повідомляє депутатам у визначені законом строки через виконавчий апарат ради.

 2.3.Забезпечує підготовку і подання районній раді матеріалів, які надійшли у період між сесіями ради.

 2.4.Вживає заходів до забезпечення присутності депутатів на сесіях ради.

 2.5.З метою координації і організації діяльності постійних комісій та тимчасових контрольних комісій ради (у разі їх створення) президія ради заслуховує повідомлення про підготовлені ними висновки і рекомендації та звітів депутатів про роботу.

          2.6.Передає комісіям для додаткового розгляду попередньо розроблені ними проекти рішень ради.

           2.7.Вживає заходів до організації скоординованої спільної роботи ради у міжсесійний період.

         2.8.За поданням комісій ради вносить на розгляд сесії ради стосовно порушень перед відповідними органами питання про відповідальність посадових осіб, громадян та їх об’єднань за невиконання обов’язків, встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом роботи ради та цим Положенням.

2.9.Здійснює контроль за своєчасним розглядом та реалізацією державними органами, установами та організаціями, їх посадовими особами, пропозицій та зауважень депутатів, викладених у депутатських зверненнях, за виконанням рішень, прийнятих на запити депутатів та рішень  президії ради і періодично інформує про це депутатів та президію ради.

          2.10.За дорученням голови ради (в разі його відсутності – заступником голови ради) може створюватися робоча група для попереднього вивчення і підготовки питання для розгляду на засіданні президії ради з залученням депутатів, працівників виконавчого апарату ради та спеціалістів відповідного профілю.

          2.11. Здійснює й інші функції, передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом роботи ради, цим Положенням.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

            3.1. Президія ради організовує свою роботу відповідно до Регламенту роботи  ради та цього  Положення.

  3.2.Основною формою роботи президії ради є засідання, які скликаються в міру необхідності  і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу президії ради.

 3.3.Керівництво президією ради і організація її роботи покладається на голову районної ради, а в разі його відсутності – на заступника.

 3.4.Голова районної ради:

           3.5.Скликає і веде засідання президії ради, розподіляє обов’язки між членами президії, дає їм доручення, надає за усним або письмовим зверненням слово для виступів.

           3.6.Сприяє забезпеченню членів президії ради необхідними документами та матеріалами.

 3.7.Підписує рішення президії районної ради.

           3.8.Організовує роботу по реалізації рішень президії ради.

           3.9.Заступник голови районної ради замінює голову ради на засіданні президії ради у разі його відсутності, виконує за його дорученнями окремі функції, а також завдання щодо організації роботи президії.

         3.10.На засідання президії ради можуть бути запрошені керівники підконтрольних раді органів, а за згодою – представники правоохоронних і контролюючих органів, депутати ради вищого рівня та інші особи, як того вимагає специфіка розгляду та вирішення питань порядку денного.

         3.11.Рішення президії ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів членів президії ради від її загального складу і підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.

          3.12.Депутати районної ради мають право брати участь у відкритих або закритих засіданнях президії  дорадчим голосом.

          3.13.Членам президії ради та запрошеним особам ради, за звичайних обставин, не пізніше як за три дні до засідання президії ради повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні президії і і надаються необхідні матеріали.

          3.14.Рішення президії районної ради щодо відстоювання спільних інтересів територіальних громад сіл, міста та району в цілому направляються в п’ятиденний строк для розгляду і вирішення у встановлені законом строки відповідним органам, посадовим особам та громадянам. За наслідками розгляду та виконання конкретні виконавці письмово повідомляють у десятиденний строк президію районної ради.

           3.15.Протокол засідання президії оформляється     виконавчим апаратом районної ради та підписується головуючим не пізніше п’яти робочих днів.

 

Заступник голови ради                                                       М.М.Петрішко                                      

 

Перейти до вмісту