Додаток 

до рішення  районної  ради

26.11.2015 № 9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії   районної ради VIІ скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Основними завданнями постійних комісій районної ради є :

         – вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток відповідних галузей народного господарства району та соціально-культурної сфери;

         – попередній розгляд прогнозів соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання Програм і бюджету;

         – попередній розгляд та підготовка висновків щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою;

         – контроль за виконанням  рішень  ради.

 1. Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.
 2. Постійні комісії ради утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідувати і реорганізувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.
 3. Голова та члени постійних комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обирається на засіданні комісії.

         Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.

 1. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.
 2. Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Положення.

 1. ФУНКЦІЇ І ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ
 2. Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень ради у питаннях, що належать до їх відань та беруть участь відповідно до функціональної спрямованості у розробці проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району, місцевого бюджету тощо.
 3. Постійні комісії вивчають, готують питання про стан та розвиток відповідних галузей народного господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями, розглядають звернення громадян.
 4. Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності з питань, віднесених до відання ради. За результатами готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.
 5. Постійні комісії мають право вивчати діяльність керівників відділів, управлінь, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд районної ради.
 6. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання та у порядку, визначеному Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів , підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

         У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховування інформації їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 1. Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів, вчених, експертів тощо.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

 1. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.
 2. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 3. Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

         Голова постійної комісії:

– скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов”язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісії, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів  і громадськості, фахівців, вчених і спеціалістів, підписує рішення і висновки комісії;

         – представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

         – організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії;

         – доповідає районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

         – здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.

 1. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин.

         Допомагає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів, виконує окремі його функції та доручення.

 1. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи постійної комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, оформляє протоколи засідань комісії.

         У разі відсутності голови, його заступника секретар виконує функції голови комісії.

 1. Член постійної комісії зобов”язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти комісії свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання, за результатами чого складати довідки, інформації.
 2. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов”язків. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовується середній заробіток та інші витрати, пов”язані з депутатською діяльністю, – за рахунок районного бюджету.
 3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
 4. Рекомендації та висновки постійних комісій районної ради підлягають обов”язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.
 5. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням районної ради, її голови або заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 6. Рекомендації спільних засідань постійних комісій районної ради приймаються простою більшістю голосів членів постійних комісій.
 7. Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, звіти депутатів та інше.

 1. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1. Постійна комісія з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики.

 

 1. Попередньо розглядає проект районного бюджету, готує висновки по проекту.
 2. Вносить пропозиції про зміни і доповнення до затвердженого районного бюджету, попередньо розглядає звіт про виконання бюджету, цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.
 3. Разом з іншими комісіями розглядає проекти Програм соціально-економічного і культурного розвитку району, готує пропозиції з цих питань.
 4. Попередньо вивчає та обговорює на засіданнях постійних комісій питання про продаж, надання в оренду або під заставу об”єктів комунальної власності району, що перебувають в управлінні районної ради, питання регуляторної політики готує відповідні висновки з цих питань.
 5. Контролює використання коштів, отриманих в результаті відчуження, оренди майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл та міста району.
 6. Сприяє залученню внутрішніх та іноземних інвестицій в господарський комплекс району. Спільно з іншими комісіями розглядає питання майнових і земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, рівня заробітної плати, створення нових робочих місць при вкладенні інвестицій
 7. 7. Заслуховує звіти керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності району про виконання ними рішень ради.
 8. 8. Вносить пропозиції щодо управління об”єктами комунальної власності району та передачі їх іншим суб”єктам права власності.
 9. 9. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на сесії районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань бюджету, фінансів, управління спільною власністю територіальних громад сіл та міста району, з питань інвестицій та регуляторної політики.
 10. 10. Розробляє інші питання, пов”язані з функціональною спрямованістю комісії.

 • Постійна комісія з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв”язків.

 1. Розробляє Регламент роботи районної ради, пропозиції, доповнення та зміни до нього і вносить їх на розгляд районної ради, здійснює контроль за дотриманням Регламенту.
 2. Готує висновки з питань прав і гарантій діяльності депутатів районної ради, відкликання або дострокового припинення повноважень депутатів, дострокового припинення повноважень голови та заступника голови районної ради.
 3. Готує за дорученням ради або голови районної ради рекомендації з питань, пов”язаних з діяльністю і дотриманням норм депутатської етики.
 4. Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян на території району.
 5. Готує висновки щодо проектів рішень ради з питань законності, які передані комісії для попереднього розгляду, а також проекти рішень ради з питань законності і правопорядку, транскордонних зв”язків, регуляторної політики.
 6. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на розгляд сесій районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань дотримання депутатської етики, регламенту, законності і правопорядку, адміністративного територіального устрою.
 7. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, готує висновки з цих питань.
 8. Розробляє інші питання, пов”язані з функціональною спрямованістю комісії.

 • Постійна комісія з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів та екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури.

 

 1. Бере участь у підготовці питань, пов”язаних з розвитком промисловості, транспорту та зв”язку, будівельної бази, соціальної інфраструктури, які виносяться на розгляд районної ради.
 2. Сприяє розвитку малого, середнього підприємництва, захищає законні права підприємців та підприємницьких структур.
 3. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, заслуховує звіти керівників державних органів з цих питань.
 4. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб народного господарства району.
 5. Сприяє у розробці програм соціально-економічного розвитку населених пунктів району, вносить пропозиції щодо участі в них підприємств, організацій та підприємців, аналізує стан їх соціального розвитку.
 6. 6. Вивчає і вносить пропозиції з питань, пов”язаних з веденням лісового господарства, лісоексплуатації, використання деревних ресурсів та побічного користування лісом.
 7. 7. Вивчає і вносить пропозиції з питань охорони навколишнього середовища, екології, особливо земельних і лісових, здійснює контроль за їх виконанням.
 8. 8. Розглядає і готує висновки до цільових програм щодо раціонального використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, навколишнього природного середовища, екології тощо.
 9. 9. Розглядає матеріали та готує відповідні пропозиції щодо прийняття заходів по ліквідації наслідків екологічних і стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.
 10. 10. Вивчає і вносить пропозиції районній раді щодо формування районного бюджету в частині фінансування певних галузей та напрямків агропромислового комплексу, контролює цільове використання цих коштів.
 11. 11. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на розгляд сесій районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань агропромислового комплексу, земельних та лісових ресурсів, соціального розвитку села, екології, промислової політики, будівництва, підприємництва, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури, територіального та земельного устрою.
 12. 12. Розробляє інші питання, пов”язані з функціональною спрямованістю комісії.

 • Постійна комісія з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв”язків з громадськістю туризму та рекреації.

 

 1. Бере участь у розробленні програм соціально-економічного і культурного розвитку району.
 2. Аналізує стан розвитку освіти в районі, вносить рекомендації щодо поліпшення якості, розвитку, гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в навчальних закладах району.
 3. Аналізує стан розвитку в районі туризму та рекреації, вносить рекомендації щодо поліпшення якості роботи підприємств, організацій, підприємців, сприяє у створенні умов для рівноправного функціонування всіх форм власності.
 4. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, дбайливого використання культурно-історичних пам”яток.
 5. Вивчає проблеми та розробляє рекомендації щодо розвитку фізичної культури і спорту, поліпшення використання спортивної бази, сприяє розвитку спорту в районі.
 6. Бере участь у розробленні проектів рішень районної ради, спрямованих на соціальну підтримку молодих сімей, працевлаштування молоді, організацію дозвілля молоді.
 7. Вивчає і вносить пропозиції до програм соціального розвитку району, проекту районного бюджету в частині питань, пов”язаних з соціальним захистом населення, зміцненням матеріальної бази установ охорони здоров”я району, організацією і впровадженням страхової медицини, туризму та рекреації.
 8. Розглядає питання порядку денного, матеріали і проекти рішень, що виносяться на розгляд сесій районної ради, готує доповіді, співдоповіді з питань освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, туризму та рекреації.
 9. Розробляє інші питання пов”язані з функціональною спрямованістю комісії.

 

 

Заступник голови ради                                                      М.М.Петрішко

Перейти до вмісту