Про затвердження Положенняпро діяльність аукціонної комісіїдля продажу об’єктів малої приватизаціїспільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району

Про затвердження перелікуоб’єктів малої приватизаціїспільної комунальної власностітериторіальних громад сіл, міста Перечинського району, що підлягають приватизації в 2019 році
20.03.2019
Про приватизацію шляхом продажуна електронному аукціоні об’єкта спільної комунальної власностітериторіальних громад сіл, містаПеречинського району – будівлі, що знаходиться за адресою м.Перечин,вул.Будівельників, 5А
20.03.2019
Показати всі

Про затвердження Положенняпро діяльність аукціонної комісіїдля продажу об’єктів малої приватизаціїспільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

          14.03.2019                             м.Перечин                                    № 552   

 

Про затвердження Положення

про діяльність аукціонної комісії

для продажу об’єктів малої приватизації

спільної комунальної власності

територіальних громад сіл, міста

Перечинського району

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна” та на підставі висновку  постійної комісії районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики,  районна рада вирішила:

  1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Петрішко М.М. та постійну комісію районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

 

Голова ради                                                                    М.І.Ласкін

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення районної ради

14.03.2019 № 552

 

Положення

про діяльність аукціонної комісії

для продажу об’єктів малої приватизації

спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста

Перечинського району

 

 

  1. Загальні положення

 

  1. Це Положення розроблено відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

1.2. Це Положення визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району, її повноваження, права та порядок роботи (далі – аукціонна комісія або комісія).

1.3. Аукціонна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради  та цим Положенням.

 

  1. 2. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження

 

2.1. Аукціонна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється розпорядженням голови районної ради  для підготовки до продажу на електронних аукціонах об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття районною радою рішення про приватизацію об’єкта.

2.2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб.

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, депутати районної, представники органів виконавчої влади, товариств/підприємств тощо.

2.3. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність прийнятих рішень;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).

2.4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються розпорядженням голови районної ради.

Голова комісії та секретар призначаються із працівників виконавчого апарату районної ради.

На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження покладаються розпорядженням голови районної ради на будь-якого члена комісії.

2.5. До основних повноважень комісії належать:

розробка умов продажу та їх подання на затвердження голові районної ради;

визначення стартової ціни;

визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;

розробка інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації;

ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові районної ради.

2.6. Стартова ціна продажу об’єкта малої приватизації визначається відповідно до статті 22 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2.7. До умов продажу можуть включатися зобов’язання покупця щодо:

збереження основних видів діяльності;

внесення інвестицій;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;

установлення строку завершення будівництва об’єкта або установлення строку розбирання; збереження первісного призначення (для об’єктів незавершеного будівництва);

установлення строку збереження профілю діяльності або можливість перепрофілювання (для об’єктів соціально-культурного призначення).

2.8. До умов продажу комісією можуть включатися й інші умови з урахуванням особливостей для окремих об’єктів малої приватизації.

2.9. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватизації комісія одночасно встановлює стартову ціну та умови продажу об’єкта малої приватизації на аукціоні, передбаченою частиною восьмою статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». Для повторних аукціонів зі зниженням стартової ціни та за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій комісія визначає стартову ціну із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

2.10. Комісія має право:

під час розробки умов продажу вносити пропозиції районній раді щодо запитів до органів державної влади, господарських товариств, підприємств, установ, організацій стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;

вносити пропозиції районній раді щодо подання запитів спеціалістам, експертам;

заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.

 

  1. Порядок роботи комісії

 

3.1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.

3.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

3.3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.

3.4. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

3.5. Кожен член комісії має один голос при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, які були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

3.6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження голові районної ради.

3.7. Секретар комісії:

забезпечує підготовку матеріалів для розгляду комісією;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.

3.8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.

У разі якщо засідання комісії не відбулося з причини відсутності кворуму засідання аукціонної комісії переноситься на інший день.

3.9. Діяльність комісії припиняється розпорядженням голови районної ради.

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту