Про   затвердження положення  про проведення конкурсу  на посади   педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Перечинської районної ради Закарпатської області

Про затвердження середньозаготівельної ціни на березовий сік у 2019 році
20.03.2019
Про затвердження перелікуоб’єктів малої приватизаціїспільної комунальної власностітериторіальних громад сіл, міста Перечинського району, що підлягають приватизації в 2019 році
20.03.2019
Показати всі

Про   затвердження положення  про проведення конкурсу  на посади   педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»Перечинської районної ради Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

            14.03.2019                             м.Перечин                                    №   550

 

Про   затвердження положення  про

проведення конкурсу  на посади 

 педагогічних працівників комунальної

установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Перечинської районної ради

Закарпатської області

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року     № 545, наказу  Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 року № 1051, рішення Перечинської рішення районної ради від 21.12.2017 року №361 «Про утворення   комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області» ( із змінами від 18.10.2018 року), з метою визначення механізму проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області,  районна рада  вирішила:

1.Затвердити  положення про  проведення конкурсу на посади  педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області  (додається) .

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та  постійні комісії районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної  реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики (Крупчинський Б.Ю.).

 

Голова ради                                                                   М.І.Ласкін

 

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                      Рішення районної ради

14.03.2019 № 550

                                                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»

Перечинської районної ради Закарпатської області

 

 1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області (далі – інклюзивно-ресурсний центр).
 2. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсного центру призначаються на посади директором інклюзивно-ресурсного центру на конкурсній основі.
 3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів: законності; прозорості; забезпечення рівного доступу; недискримінації; доброчесності; надійності та відповідності методів оцінювання.
 4. Конкурс оголошується та проводиться уповноваженим органом (посадовою особою) – відділом освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації (далі – уповноважений орган).
 5. Конкурс проводиться поетапно: прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії; оприлюднення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації відповідної адміністративно-територіальної одиниці; прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі; попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам; проведення іспиту та визначення його результатів; проведення співбесіди та визначення її результатів; визначення переможця конкурсного відбору; оприлюднення результатів конкурсу.
 6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу- відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.
 7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру; найменування посади та умови оплати праці; кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти); перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання; дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору; прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.
 8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
 9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи: копію паспорта громадянина України; письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі; копію трудової книжки; копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1). Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
 10. 10. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється уповноваженим ним органом.
 11. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
 12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється уповноваженим органом.
 13. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
 14. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються уповноваженим органом про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.
 15. Для проведення конкурсу уповноваженим органом утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не менше 5 осіб. Головою конкурсної комісії може бути начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. До складу конкурсної комісії входять: директор інклюзивно-ресурсного центру, методисти центру підтримки інклюзивної освіти, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти, керівники та депутати районної ради. До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники громадськості.
 16. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.
 17. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру може проводитися за напрямами: знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; знання основ спеціальної педагогіки. Орієнтовний перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту зазначений у додатку 2 цього положення.
 18. Іспит складається з 6 питань по 3 питання за напрямами, визначеними у пункті 17 Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.
 19. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему: 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання; 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
 20. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 19 цього Положення.
 21. Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.
 22. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків. Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.
 23. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система: 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі; 1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.
 24. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди (додаток 3).
 25. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.
 26. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства (додаток 4).
 27. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу (додаток 5).
 28. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії після обговорення професійної компетентності (досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких кандидатів.
 29. Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та директору інклюзивно-ресурсного центру висновок щодо результатів конкурсного відбору.
 30. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів обласної державної адміністрації не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.
 31. За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор інклюзивно-ресурсного центру призначає на посаду педагогічних працівників відповідно до вимог законодавства про працю.
 32. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: відсутні заяви про участь у конкурсному відборі; жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; конкурсною комісією не визначено претендента.
 33. Якщо конкурсний відбір не відбувся, протягом одного місяця оголошується повторний конкурс.
 34. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті уповноваженого органу) – відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові )

народився _____ ___________________  ________ р., документ, що посвідчує

(день, місяць, рік народження)

особу серія ____________ №_______________________, виданий __________________________________________________________________________________________________________________, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів; використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону); поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону). Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

______ ________________ 20___ р.                            _____________________

(підпис)

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру

 

Орієнтовний перелік питань

для проведення кваліфікаційного іспиту

на посаду педагогічного працівника інклюзивно-ресурсного центру

 

Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами (далі – ООП) на освіту в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту».

Порядок організації інклюзивного навчання: у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872 (зі змінами). Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 (зі змінами).

Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 617.

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями опорнорухового апарату.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями слуху (глухих дітей та дітей зі зниженим слухом).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з аутизмом.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Додаток 3

до Положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру

 

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди

 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

ПІБ кандидата Вимоги Бали
     
     
     
     
     
     

 

Член комісії             _____________                   ____________________________

(підпис)                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

 середніх балів

Прізви ще, ім’я та по батькові кандидата Види оцінюва ння Вимоги Оцінка члена комісії N 1 Оцінка члена комісі ї N 2 Оцінка члена комісії N 3 Оцінка члена комісі ї N 4 Оцінка члена комісі ї N 5 Середній бал*
Кандидат № 1 Іспит знання законодавства в сфері освіти дітей 3 особливими освітніми потребами            
знання основ спеціальної педагогіки            

 

знання основ управління закладом освіти            
Співбесіда Вимога            

 

Вимога            

 

Вимога            

 

Вимога            
Сума балів                

 

Голова комісії        _____________                   ____________________________

(підпис)                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення про проведення конкурсу

на посади педагогічних працівників

інклюзивно-ресурсного центру

 

 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата Загальна кількість балів Рейтинг
     

 

 

Голова комісії        _____________                   ____________________________

(підпис)                                               (прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту