Про  затвердження середньозаготівельних цін на другорядні лісові матеріали у 2019 році
04.07.2019
Про   завершення приватизації об’єкта спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району – будівлі, загальною площею 291,9 м.кв., що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м.Перечин, вул.Будівельників, 5А
04.07.2019
Показати всі

Про  вступ у засновники Перечинської районної  ради  Закарпатської області

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять четверта  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

27.06.2019                              м.Перечин                                    №   586 

 

 

Про  вступ у засновники Перечинської

районної  ради  Закарпатської області

 

 

Керуючись нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Основ законодавства про охорону здоров’я, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 17 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань», та враховуючи розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації від 21.06.2019 № 127  «Про вихід  зі складу засновника Перечинської центральної районної лікарні» районна рада вирішила:

1.Вступити  Перечинській районній раді Закарпатської області (ЄДРПОУ 04053795)  засновником  Перечинської  центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 01992386).

 1. Затвердити Статут  Перечинської  центральної районної  лікарні  в новій редакції ( додається).
 2. Уповноважити головного лікаря Перечинської центральної районної лікарні Данилаш В.В. подати на реєстрацію установчі документи згідно чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійну комісію районної ради: з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров”я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації, (Шеян Ю.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                      М.І.Ласкін

 

С Т А Т У Т

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Перечин

 

 

 

 

 1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   ПЕРЕЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ( далі – Заклад) – це комунальний заклад охорони здоров’я призначений реалізувати конституційне право людини на отримання кваліфікованої вторинної (cпеціалізованої) медичної допомоги.

1.2  Засновник лікарні Перечинська районна рада Закарпатської області.

1.3.  Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Перечинської районної  ради,  розпорядженнями голови Перечинської районної  державної адміністрації, розпорядчими актами сектору охорони здоров’я Перечинської районної  державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, а також локальними актами Закладу (накази, розпорядження, правила, положення, інструкції тощо).

1.4.  Уповноваженим органом, до сфери управління якого належить Заклад, є відділ охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації (далі – Орган управління).

1.5.  Заклад є юридичною особою з моменту державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

1.6.  Заклад здійснює господарську діяльність.

1.7.  Збитки, завдані Закладу внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

1.8.  Для здійснення господарської діяльності Заклад залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

1.9.  Заклад має круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

1.10. Заклад може мати самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків.

1.11.  Замовник та Орган управління не відповідають за зобов’язаннями Закладу, а Заклад не відповідає за зобов’язаннями Власника та Органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

1.12. Заклад має право укладати угоди (про надання медичних послуг), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

1.13. Трудовий розпорядок Закладу визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку працівників, які затверджуються трудовим колективом в особі профспілкового комітету за поданням Власника або Органу управління на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій.

1.14. Регіон діяльності (обслуговування) Закладу – територія Перечинського району.

1.15. Повне найменування Закладу – ПЕРЕЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ.

1.16. Скорочене найменування Закладу – ПЕРЕЧИНСЬКА ЦРЛ.

1.17. Юридична адреса: 89200, Україна, Закарпатська область, село Порошково, вулиця Центральна,87.

 

 1. II. МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  Головною метою діяльності Закладу є надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (при вагітності та пологах) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів); направлення пацієнта для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

2.2.  Заклад має право надавати платні медичні послуги  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”.

2.3.  Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню здійснюється Закладом за рахунок коштів державного, обласного, районного та міського бюджетів, а також коштів, отриманих через надання платних послуг, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138, коштів юридичних осіб, що здійснюють оплату медичних послуг відповідно до укладених договорів (без отримання прибутку), за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.4.  Основними завданнями Закладу є:

 • всебічний розвиток охорони здоров’я населення району;
 • надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню району;
 • здійснення заходів по розвитку профілактичного напрямку охорони здоров’я;
 • охорона материнства і дитинства;
 • впровадження наукової організації праці, втілення досягнень науки в практику охорони здоров’я, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників.

2.5.  Відповідно до покладених завдань Заклад здійснює наступну діяльність:

 • забезпечує вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах в плановому порядку або екстрених випадках населення міста, району;
 • організовує роботу по охороні материнства і дитинства, поліпшенню умов праці, побуту і відпочинку жінок;
 • вивчає захворюваність з тимчасовою втратою працездатності працівників і разом з відповідними підприємствами, установами і організаціями розробляє заходи по її зниженню;
 • організовує обов’язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медогляди працівників виробництва по професіях, передбачених законодавством;
 • організовує відновлююче лікування хворих з метою запобігання стійкої втрати працездатності, здійснює разом з органами соціального забезпечення і зацікавленими підприємствами, установами і організаціями заходи по медичній і трудовій реабілітації інвалідів;
 • приймає участь у координації і контролі діяльності всіх підприємств і організацій по розробці та проведенню заходів у галузі охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання захворюваності;
 • приймає участь у запровадженні на території міста і району в разі загрози або поширення епідемічних інфекційних захворювань особливих умов і режимів праці, пересування та перевезення, спрямованих на запобігання поширення і ліквідації цих захворювань;
 • приймає участь у здійсненні заходів по цивільній обороні;
 • забезпечує своєчасне і широке впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і засобів профілактики, діагностики, лікування;
 • організовує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів по усуненню причин, що їх породжують;
 • організовує роз’яснення законодавства про охорону здоров’я серед населення;
 • здійснює інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством.

2.6.  З метою забезпечення своєї діяльності Заклад проводить:

 • зберігання, придбання, відпуск, знищення, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

3.1.  Заклад у межах своєї діяльності має право:

 • звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Заклад завдань;
 • здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
 • залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх завдань у визначеному законодавством порядку за погодженням з Органом управління;
 • створювати медичну раду та раду медичних сестер, які діють згідно з положенням про них;
 • організовувати та проводити наради, конференції, семінари, симпозіуми та інші подібні заходи;
 • співпрацювати з науково-дослідними закладами, брати участь в науково-дослідній та освітній діяльності;
 • брати участь у не прибуткових організаціях, у тому числі благодійних;
 • бути позивачем, відповідачем та третьою стороною в суді, адміністративному, третейському та господарському судах;
 • здавати в оренду основні фонди за погодженням (дозволом) з Власником майна, приміщення, майно, прилади, якщо це не суперечить чинному законодавству та якщо інше не визначено рішеннями Перечинської районної ради;
 • одержувати благодійні пожертвування, внески;
 • самостійно визначати фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників з урахуванням норм бюджетного законодавства;
 • відкривати поточні та інші рахунки в установах державного казначейства України та в будь-яких фінансово-кредитних установах;
 • самостійно розробляти та, письмового погодження Органу управління, затверджувати локальні акти Закладу (положення, інструкції, правила тощо);
 • вживати необхідних заходів для збереження власної комерційної таємниці та майна;
 • здійснювати види діяльності передбачені цим Статутом;
 • надавати медичні та інші послуги на платній основі згідно діючого законодавства;
 • здійснювати закупівлю малоцінних предметів і товарів для забезпечення діяльності Закладу;
 • користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.

Будь-які види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Закладом після одержання відповідного дозволу (ліцензії).

 • Заклад має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права.
 • Заклад у межах своєї діяльності зобов’язаний:
 • організувати роботу відповідно до чинного законодавства України, рішень замовника та Органу управління;
 • забезпечувати надання послуг відповідно до цього Статуту в обсягах та якості, що передбачені місцевими програмами та укладеними договорами;
 • забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;
 • створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;
 • забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів;
 • вдосконалювати організацію заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Закладу.

3.4.  Заклад відповідає за своїми зобов’язаннями грошовими коштами відповідно до чинного законодавства України.

3.5.  Заклад здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність в межах своєї компетенції передбаченої цим Статутом згідно з законодавством України, якщо інше не передбачено рішеннями замовника та розпорядчими документами Органу управління .

3.6.  Заклад забезпечує облік та звітність за формами та у терміни, затверджені Державним комітетом статистики України, Державною фіскальною службою України та Міністерством охорони здоров’я України.

3.7.  Головний лікар та головний бухгалтер Закладу несуть персональну відповідальність за правильність порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської  звітності.

ІV. УПРАВЛІННЯ

 • Суб’єктами управління Закладу є:

4.1.1.  Перечинська районна рада Закарпатської області.

4.1.2.  Відділ охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації – Орган управління.

4.1.3.  Головний лікар Закладу.

4.2.  Перечинська районна рада в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймає рішення про:

4.2.1.  Створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) діяльності Закладу, створення ліквідаційної комісії.

4.2.2.  Створення або припинення діяльності відокремлених підрозділів Закладу (в тому числі госпрозрахункових).

4.2.3.  Внесення змін до Статуту, здійснення контролю за його дотриманням.

4.2.4.  Погодження участі Закладу у створенні інших юридичних осіб.

4.2.5.  Відчуження, списання, та передачу в заставу та оперативне управління майна, що відноситься до основних засобів та є спільною власністю територіальної громади Перечинського району.

4.2.6.  Затвердження структури Закладу.

4.2.7.  Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

 

4.3.  Відділ охорони здоров’я Перечинської райдержадміністрації:

4.3.1.  Здійснює контроль за дотриманням положень Статуту Закладу та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.

4.3.2.  Здійснює контроль за дотриманням умов контракту з головним лікарем Закладу, готує пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності, продовження або розірвання контракту з головним лікарем Закладу.

4.3.3.  Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) дисципліною Закладу.

4.3.4.  Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і коштів Закладу.

4.3.5.  Здійснює фінансування Закладу, як розпорядник коштів з охорони здоров’я вищого рівня та контроль за діяльністю Закладу.

4.3.6.  Погоджує структуру Закладу.

4.3.7.  Затверджує кошторис Закладу та штатний розпис на календарний рік.

4.3.8.  Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Закладу (крім придбання малоцінних предметів та товарів).

4.3.9.  Здійснює закупівлю медикаментів, перев’язувальних засобів, спирту, вакцин, діагностикумів, дезінфікуючих засобів, медобладнання, медінструментарія, дрібного медичного інвентаря та предметів медичного призначення, продуктів харчування, інших матеріальних цінностей для забезпечення діяльності Закладу.

4.3.10. За поданням головного лікаря Закладу, погоджує призначення, переведення та звільнення з посад заступників головного лікаря Закладу.

 

4.4.      Головний лікар Закладу:

4.4.1.  Самостійно вирішує питання діяльності Закладу.

4.4.2.  Призначається та звільняється з посади в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №642 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного комунального закладу охорони здоров’я».

4.4.3. Безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань і здійснення ним своїх функцій.

4.4.4.  Здійснює керівництво Закладом відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів, установ та організацій охорони здоров’я.

4.4.5.  Організовує лікувально-профілактичну діяльність Закладу. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами. Забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню.

4.4.6.  Впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально- оздоровчого режиму. Бере участь в доборі, розстановці і використанні медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.

4.4.7.  Створює належні умови праці, забезпечує дотримання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.

4.4.8.  Аналізує показники роботи Закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цих питань. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників Закладу з актуальних питань охорони здоров’я.

4.4.9.  Несе відповідальність за всю медичну, організаційно-методичну, фінансову діяльність Закладу, виконання показників ефективності діяльності Закладу, якість послуг, що надаються Закладом, використання майна згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених договорів.

4.4.10. Без доручення діє від імені Закладу, представляє його у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями та у відповідних державних органах, судових установах.

4.4.11. Укладає договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки Закладу у банківських установах, відділеннях Державного казначейства України.

4.4.12. Розробляє штатний розпис та кошторис Закладу. Затверджує положення про структурні підрозділи (в тому числі госпрозрахункові), інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до положень чинного законодавства України та Статуту.

4.4.13. У відповідності з трудовим законодавством призначає, переводить і звільняє працівників Закладу.

4.4.14. Застосовує до працівників заходи заохочення та стягнення у передбаченому чинним законодавством порядку.

4.4.15. Затверджує посадові інструкції медичних та інших працівників, в тому числі заступників головного лікаря та керівників структурних підрозділів Закладу; положення про структурні та відокремлені підрозділи Закладу.

4.4.16. Здійснює контроль за якістю роботи медичних та інших працівників Закладу.

4.4.17. Користується правом самостійно розпоряджається коштами Закладу щодо нарахування заробітної плати працівникам Закладу та здійснення інших витрат для забезпечення діяльності Закладу в частині надання та використання платних послуг, відповідно до цього Статуту та в межах затверджених кошторисних призначень, якщо інше не передбачено рішеннями замовника та розпорядчими документами Органу управління.

4.4.18. Подає на затвердження профспілкового комітету Правила внутрішнього трудового розпорядку та Колективний договір Закладу і після затвердження – підписує їх;

4.4.19. Організовує та здійснює заходи, пов’язані з цивільною обороною.

4.4.20. Подає на затвердження проект нової редакції  Статуту.

4.4.21. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Статутом та суб’єктами управління до компетенції головного лікаря Закладу.

4.4.22. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників головного лікаря Закладу, а також керівників структурних підрозділів Закладу.

4.4.23. Розподіляє обов’язки між заступниками головного лікаря Закладу, та контролює їх виконання.

4.5.  Головний лікар повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я, основи медичного і трудового права, концепцію розвитку охорони здоров’я населення України, практику застосування законодавства у межах своєї компетенції, основи державного управління, практику застосування чинного законодавства, основи організації роботи та технологію процесу управління, економічні основи управління охороною здоров’я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я. Кваліфікаційні характеристики для головного лікаря мають відповідати вимогам чинного законодавства.

4.6.  Головний лікар щорічно готує та подає до Органу управління розрахунки та бюджетні запити на наступний бюджетний рік. Щорічно звітує про роботу Закладу за відповідний період перед трудовим колективом, та Органом управління.

4.7.  Відносини замовника, Органу управління та головного лікаря регулюються Статутом та відповідним трудовим договором (контрактом).

4.8.  Головного лікаря Закладу може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

4.9.  Головний лікар Закладу, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Закладу, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Закладу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

 

 1. СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

5.1.  До складу Закладу входять наступні структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи:

 • апарат управління;
 • бухгалтерія;
 • інформаційно – аналітичний відділ;
 • поліклінічне відділення (на 240 відвідувань за зміну);
 • терапевтичне відділення;
 • хірургічне відділення;
 • пологове відділення;
 • дитяче відділення;
 • приймальне відділення;
 • відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • клініко – діагностична лабораторія;
 • рентгенологічний кабінет;
 • ендоскопічний кабінет;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • кабінет ЛФК;
 • кабінет ультразвукової діагностики;
 • фізіотерапевтичне відділення;
 • банк крові;
 • центральне стерилізаційне відділення;
 • кухня;
 • котельня;
 • автогосподарство;
 • господарська частина;
 • госпрозрахункове відділення по платних послугах на медогляди;
 • стоматологічне відділення.

5.2.  Діяльність підрозділів регламентується положеннями, які затверджуються головним лікарем Закладу.

5.3.  Штати Закладу встановлюються у визначеному законодавством порядку.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ

6.1.  Джерелами формування майна та коштів Закладу є:

 • майно, передане Закладу;
 • кошти та інше майно, одержані Закладом від надання платних послуг, оренди майна;
 • цільові кошти (бюджетні кошти);
 • благодійні внески (юридичних та фізичних осіб);
 • інші джерела, не заборонені законом.

6.2.  Заклад відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

6.3.  Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напряму діяльності, визначених цим Статутом.

6.4.  Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.

                             VII. ТРУДОВИЙ  КОЛЕКТИВ

7.1.  Трудовий колектив Закладу складається з громадян, які беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудових договорів (угод) та інших форм, які регулюють трудові відносини.

7.2.  Працівники Закладу в обов’язковому порядку підлягають державному соціальному страхуванню на випадок каліцтва або професійного захворювання, отриманих внаслідок виконання трудових обов’язків, та пенсійному забезпеченню, відповідно до діючого законодавства.

7.3.  Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні збори, які скликаються у разі необхідності.

Представницьким органом трудового колективу є профспілковий комітет.

7.4.  Профспілковий комітет розглядає проект колективного договору та приймає рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту, а також затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

7.5.  Питання охорони праці, встановлення пільг та виробничі, трудові і соціально-економічні відносини трудового колективу з адміністрацією Закладу регулюються колективним договором.

7.6.  Права та обов’язки працівників Закладу регулюються посадовими  інструкціями, функціональними обов’язками, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим Статутом, а також чинним законодавством України про працю.

 

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.  Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням засновника, Перечинської районної ради Закарпатської області в установленому законодавством України порядку.

8.2.  В разі реорганізації або ліквідації Закладу звільненим
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством України.

8.3.  Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його із Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

8.4.  При реорганізації Закладу вся сукупність його прав і обов’язків переходить до правонаступника.

 

 

ІX. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ДОПОВНЕНЬ І  ЗМІН ДО НЬОГО

9.1.  Статут Закладу, доповнення і зміни до нього затверджуються рішенням сесії Перечинської районної ради Закарпатської області та реєструються згідно чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту