Про внесення змін до рішення районної ради від 08.12.2016 року №216 “Про надання в оренду комунального майна Перечинському районному товариству інвалідів”
21.03.2018
Про внесення змін до районної Програми “Обдарована дитина” на період 2016-2020 роки (із змінами від 26.10.2017 року)
21.03.2018
Показати всі

Про внесення змін до Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки ( із змінами від 22.12.2016 року)

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №     393

 

Про  внесення змін   до  Програми

розвитку туризму в  Перечинському

районі  на 2016 – 2020 роки

( із змінами від 22.12.2016 року)

 

Відповідно до   статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши зміни до Програми розвитку туризму  в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  районної ради   18.02.2016 року № 59 (із змінами від 22.12.2016 року),  районна рада вирішила:

  1. Внести зміни до Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням   районної ради   від 18.02.2016 року №59 (із змінами від 22.12.2016 року) :

1.1. Додаток 2 до Програми «Заходи щодо фінансування  в 2018 році Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Додаток  3 до Програми «Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у новій редакції (додаються).

  1. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити кошти на фінансування внесених змін до Програми.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації (Шеян Ю.Ю.)

 

         Голова   ради                                                                     М. І.Ласкін

 

Пояснювальна записка

 Про зміни до районної  Програми розвитку туризму  в Перечинському районі на 2016-2020 роки

 

Районну програму розвитку туризму  в Перечинському районі на 2016-2020 роки  (далі – Програма) розроблено  управлінням економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації. Програму розроблено відповідно до основних вимог законів України: „Про туризм”, „Про курорти” та спрямовано на реалізацію положень  Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року  № 1088 -р, розпорядження голови облдержадміністрації  від 23.11.15  № 426 “Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки”, з метою створення сприятливих  умов для розвитку та підтримки галузі туризму в районі.

Під час виконання Програми проводитиметься робота для задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, нарощування обсягу надання туристичних послуг за рахунок розширення в’їзного та внутрішнього туризму, здійснення заходів підтримки рекламно-інформаційної діяльності.

Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму, визначених цією Програмою, дасть змогу до 2020 року:

– забезпечити динамічний розвиток туристично-рекреаційної галузі району,  як однієї з  галузей економіки;

– підвищити ефективність використання туристично-рекреаційного комплексу району;

– забезпечити збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів та створення нових робочих місць;

– надасть змогу відновити і зміцнити існуючу матеріально-технічну базу туризму, сприятиме ефективному туристичному обміну та зміцненню іміджу району на внутрішньому та міжнародних ринках;

–  збільшити обсяги наданих туристичних послуг.

Система запропонованих програмних заходів включає розділи, реалізація яких дозволить сформувати якісно новий туристичний продукт, що відповідав би потребам і можливостям району, а також основним тенденціям розвитку туризму.

 

Начальник управління економічного

розвитку і торгівлі                                                               П. Доброцький

 

Додаток 2

до Програми

Зміни щодо фінансування  в 2018 році

Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки

 

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні за виконання Обсяги фінансува-ння (всьго тис. грн.) Потреба у фінансуванні на 2018 рік
Обласний бюджет

( тис. грн.)

Районний бюджет

( тис. грн.)

Інші джерела

(тис. грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Утримання існуючих, знаку-вання, маркування нових туристичних маршрутів територією району, забезпе-чення інформаційного обла-штування об”єктів історико-культурної спадщини 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 50,0 30,0 20,0
2. Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, встановлення інформаційних знаків, стендів тощо до історико-культурних пам”яток 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 40,0 30,0 10,0
3. Проектування та облашту-вання на території району стоянок для авто-, вело- туристів оглядових майдан-чиків вздовж автомобільних доріг, встановлення туристичних знаків. Розроблення проектно-кошторисної документації. 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 90,0 50,0 40,0
4. Сприяння модернізації матеріальної бази туристи-чної індустрії через представлення інвестиційних проектів на туристичних  та інвестиційних форумах тощо 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських, рад громадські орга-нізації, керівники туристично-рекреаційних закладів району 30,0 20,0 10,0
5. Популяризація районного туристичного продукту через участь у обласних, всеукра- їнських туристичних та міжнародних спеціалізованих заходах (ви-ставках, конференціях, засі-даннях за круглим столом, семінарах, тренінгах тощо) 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, виконкоми міської та сіль-ських рад 60,0 40,0 20,0
6. Організація та участь у Міжнародній туристичній виставці “Тур”євроцентр Закарпаття” 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 50,0 30,0 20,0
7. Розробка та виготовлення щорічних  інформаційних видань (флаєрів, буклетів, довідників, біг-бордів, суве-нірної продукції тощо) про туристичний потенціал району, підготовка відеофільмів про іміджеві туристичні продукти району, тиражування СD-дисків тощо 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, керівники ту-ристично-рекре-аційних закладів району 110,0 80,0 30,0
8. Проведення маркетингових досліджень та моніторингу туристичних потоків у районі, підготовка обґрунто-ваних програм розвитку перспективних територій в туристичній галузі району 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі рай-держадміністра-ції, відділ культу-ри райдержадмі-ністрації, викон-коми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 30,0 20,0 10,0
9. Організація та проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з метою  обміну досвідом між кращими практиками у галузі туризму 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
10. Підтримка проектів програм громадських організацій у сфері туризму, спрямованих на популяризацію туристич-ного потенціалу району через проведення конкурсу проектів 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміністрації, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
11. Підтримка розвитку сіль-ського туризму (проведення семінарів- навчань) 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації 15,0 10,0 5,0
12. Випуск щорічних каталогів про сільські садиби району 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконко-ми міської та сільських рад, громадські орга-нізації 15,0 10,0 5,0
13. Участь у презентаціях, виставках-ярмарках та інших спеціалізованих заходах з метою популяризації сіль-ського туризму 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції, виконкоми міської та сіль-ських рад, грома-дські організації, власники сіль-ських садиб 20,0 15,0 5,0
14. Виготовлення та встанов-лення рекламно-інформацій-них щитів (біг-бордів,  банерів) про мережу турис-тичних закладів району 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 20,0 15,0 5,0
15. Виготовлення рекламних виставкових стендів, акри-лових підставок тощо для участі у різних  виставкових заходах 2018 рік Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 15,0 15,0
16. Облаштування туристично-інформаційних центрів шляхом передачі офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної і презентаційної продукції тощо у тимчасове безоплатне користування 2016 – 2020 роки Управління еко-номічного розви-тку і торгівлі райдержадміні-страції 30,0 30,0
17. Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів Програми (придбання офісної та оргтехніки, обладнання та інвентарю, сувенірної і пре-зентаційної продукції тощо)     100,0 100,0
  Всього     690,0 500,0 190,0

 

                Заступник голови ради                                                                             М.М.Петрішко

 

Додаток 3

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

на  2018 рік

 

№ з/п Джерела фінансування Обсяг фінансування, всього (тис. грн.)
1 2 3
1 Районний бюджет 500,0
2 Інші джерела 190,0
3 Всього 690,0

 

Заступник голови ради                                              М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту