Про внесення змін до районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (із змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року)  
17.12.2019
Про внесення змін до Програми енергоефективності та енергозбереження Перечинського району на 2016-2020 роки (із змінами від 29.06.2017 року, від 14.06.2018 року, від 27.06.2019 року)
17.12.2019
Показати всі

Про внесення змін до Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

12.12.2019                           м.Перечин                                    №   622

 

 

 

Про внесення змін до Програми

соціально-економічного і культурного

розвитку Перечинського району

на 2019-2020 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  розглянувши та обговоривши  зміни  до Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки,  затвердженої рішенням  районної ради від 20.12.2018 №505, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити зміни до Програми соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019-2020 роки, зокрема викласти у новій редакції:

додаток 2 „Основні показники соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2020 рік” (додається);

додаток 3 „Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2020 році” (додається);

додаток 4 „Перелік об’єктів, фінансування будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів  яких передбачається здійснити у 2020 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” (додається).

  1. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації (Гапак С.А.) передбачити асигнування внесених змін до Програми.
  2. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради.

 

 

Голова ради                                                                М.І.Ласкін

 

Додаток 2

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

 ПЕРЕЧИНСЬКОГО  РАЙОНУ  НА  2020 рік

 

Показники Оди-ниця вимі-ру 2018 рік

факт

2019 рік 2020 рік проект 2020 рік

у відс. до 2019 року

завдання попередній звіт
1 2 3 4 5 6 7

Сфера реального сектору економіки

           
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього тис. грн. 1807422,7 1297340,0 1150350,0 1188312,0 103,3
Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на душу населення грн. 56737 40797,0 36288,6 37486,0 103,3
Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах тис. грн.          
у тому числі:            
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів тис. грн.          
легка промисловість тис. грн. 16141,9 14950,0 17350,0 17920,0 103,3
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів тис. грн. 221975,3 238345,0 236100,0 242890,0 102,9
целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність тис. грн.          
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива тис. грн.          
хімічна та нафтохімічна промисловість тис. грн. 1048181,5 925150,0 790600,0 815750,0 103,2
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції тис. грн.          
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів тис. грн.          
машинобудування тис. грн.          
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води тис. грн. 11383,0 12600,0 32310,0 33370,0 103,3
Виробництво продукції рослинництва:            
зернові та зернобобові тис. тонн 0,401 0,422 0,331 0,331 100,0
кукурудза на зерно   2,75 2,52 2,367 2,375 100,3
цукрові буряки тис. тонн          
соняшник на зерно тис. тонн          
картопля тис. тонн 19,1 19,92 17,75 17,80 100,3
овочі відкритого ґрунту (без насінників) тис. тонн 2,9 2,00 2,53 2,60 102,8
Виробництво продукції тваринництва:            
м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) тис. тонн 1,507 1,405 1,440 1,445 100,7
молоко тис. тонн 10,629 10,175 10,585 10,600 100,1
яйця млн. шт 6,945 6,260 6,980 6,995 100,2
вовна тонн          

 

 

Показники Оди-ниця вимі-ру 2018 рік

факт

2019 рік 2020 рік проект 2020 рік

у відс. до 2019 року

завдання попередній звіт
1 2 3 4 5 6 7
Фінансові  показники            

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету

млн. грн. 144,2 138,5 157,3 159,7 101,5
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) млн. грн. 29,6    ** 29,2 ** 34,7 35,5 102,3
Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. грн. 10,2 0,1 16,7 1,5 9,0
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів % 34,5 0,3 48,1 4,2 х
Видатки місцевих бюджетів – всього млн. грн. 263,8 257,8 327,9 154,0 47,0

у тому числі трансферти

млн. грн.

236,4 228,6 287,1 118,5 41,3

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (станом на кінець року

млн. грн.

5,7 5,4 9,3 9,3 100,0
у тому числі:            

до державного бюджету

млн. грн.

3,2 2,65 3,8 3,8 100,0

до місцевих бюджетів

млн. грн.

2,5 2,75 5,4 5,4 100,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) млн. грн. 25,4 3,6 26,4 27,6 104,5
Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток млн. грн. 40,6 28,1 41,1 41,7 101,5
Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств % 75,5 74,9 76,1 76,3 х
Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток млн. грн. 15,2 24,5 14,7 14,1 95,9
Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств % 24,5 25,1 23,9 23,7 Х
Показники Оди-ниця вимі-ру 2018 рік

факт

2019 рік 2020 рік проект 2020 рік

у відс. до 2019 року

завдання попередній звіт
1 2 3 4 5 6 7

Обсяг кредиторської заборгованості

млн. грн. 376,7 391,0 375,9 373,1 99,3
–          у тому числі простроченої млн. грн. *        

Обсяг дебіторської заборгованості

млн. грн. 296,1 277,0 276,3 275,8 99,8
–          у тому числі простроченої млн. грн. *        
Показники рівня життя            
Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців) млн. грн. 378,7 422,8 427,9 476,3 111,3
Фонд оплати праці працівників малих підприємств млн. грн. 27,9 х 29,0 31,0 106,9
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника реальна грн. 7497,00 8874,0 8473,00 9555,0 112,8
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника номінальна грн. 8022,00 9531,0 9100,00 10128,00 111,3
у тому числі:            
у промисловості грн.          
у сільському господарстві грн.          
в оптовій та  роздрібній торгівлі грн.          
Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього млн. грн.
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року % —- —- —- х
Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах млн. грн.
з неї:

у промисловості

млн. грн.
Показники Оди-ниця вимі-ру 2018 рік

факт

2019 рік 2020 рік проект 2020 рік

у відс. до 2019 року

завдання попередній звіт
1 2 3 4 5 6 7
у сільському господарстві млн. грн. —-
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах  у відсотках до початку звітного року % —- х
Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи % 3,4 3,3 3,4 3,3 97,1
Показники розвитку споживчого ринку            
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб (дані статистики) млн. грн. 109,2 114,3 111,9 115,6 103,3
Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу грн. 3428 3594 3530 3647 103,3
Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб % 97,0 109,9 102,5 103,3 Х
Обсяг реалізованих послуг млн. грн. 28,2 21,7 35,6 36,6 102,8
Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 134,6 102,8 126,2 102,8 Х
Населення та ринок праці            
Середньорічна чисельність наявного населення тис. осіб 31,856 31,8 31,7 31,7 100,0
Чисельність економічно-активного населення

в тому числі:

тис. осіб *        
працездатного віку тис. осіб  

*

 

 

     
Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього тис. осіб 4,4 4,5 4,4 4,5 102,3
з них:            
у промисловості тис. осіб *        
у сільському господарстві тис. осіб          
Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років тис. осіб *        
Рівень безробіття (за методологією МОП) % *        
Навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій) осіб 30 30 30 30 100,0
Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності –  всього місць 251 220 150 150 100,0
у тому числі:            
у промисловості місць          
у сільському господарстві місць          
у будівництві місць          
у торгівлі місць          
Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві тис.

осіб

1,2 1,4 1,4 1,4 100,0
Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва місць *        

Інноваційна діяльність

           

Кількість інноваційно-активних підприємств

оди-ниць

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств регіону

%

Обсяг реалізованої інноваційної продукції

           

всього

млн. грн.

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%     Х

Впроваджено нових технологічних процесів, всього

оди-ниць      

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

оди-ниць      

Освоєно нових видів продукції, всього

оди-ниць      

з них нових видів техніки

оди-ниць      

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

           
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:            
у фактичних цінах млн. грн. 123,5 41,0 125,0 130,0 104,0
у порівнянних цінах у % до попереднього року % 123,6 110,8 101,2 104,0 Х
Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 3877 1289 3943 4101 104,0

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США 29,9 32,6 30,0 32,2 107,3

 

Обсяг експорту у % до попереднього року % 99,8 108,7 100,3 107,3 Х

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США 14,4 14,5 13,3 14,3 107,5
у тому числі за товарною структурою:            
Обсяг імпорту у % до попереднього року % 87,3 109,0 92,4 107,5 Х
Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери            
за рахунок усіх джерел фінансування:            
Загальна площа житла тис. кв. м 4,3 2,2 3,0 3,2 106,7
Середні навчальні заклади уч. місць        
Дошкільні  заклади освіти місць        
Лікарні ліжок        
Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. за зміну        
Водопровід км        
Каналізація км        
Теплопостачання км        
Газові  мережі км        
Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів км        

Розвиток малого підприємництва

           
Кількість малих підприємств один. 81 69 81 85 104,9
Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року % 114,1 104,5 100,0 104,9 Х
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення один. 25 22 22 27 122,7
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення один. 251 260 251 260 103,6
Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості малих підприємств % *       Х
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції % *        
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування млн. грн. 5,8 -3,3 6,0 6,6 110,0
у тому числі:            
прибуток млн. грн. 14,4 11,1 14,5 14,9 102,8
збиток млн. грн. 8,6 14,4 8,5 8,3 97,6
Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок місцевих бюджетів тис. грн.
Надходження до бюджету області від діяльності малого підприємництва млн. грн. 49,9 91,3 61,1 62,0 101,5

*дані по районах відсутні

**- не включаючи обсяги по Перечинській ОТГ

 

                         Заступник голови ради                                                                     М.М.Петрішко

Додаток 3

 

Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2020 році

№ з/п Назва програми, замовники виконання програми Програма підготовле-на на виконання Програма затверджена Термін виконання програми, роки Потреба фінансування у 2020 р.,

тис. грн.

В тому числі: джерела фінансування, тис. грн.
Державний бюджет Обласний бюджет Районний бюджет Місцеві бюджети Власні і залучені кошти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Районні цільові програми
Економіка, туризм, зовнішньоекономічного діяльність, підприємництво
1. Програма соціально-економічного і культурного розвитку Перечинського району на 2019 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержад-міністрації

Закону України  “Про державне прогнозування та розроблен-ня програм економічного і соціаль-ного розвитку України” Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 № 505 2019-2020          
2. Програма розвитку транскордонного співробітництва Перечинського району на 2016 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закону України ”Про транскор-донне спів- робіт-ництво” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 60 2016-2020 195,0     195,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Перечинському районі на 2016 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Закону України “Про зовнішньо-економічну діяльність”, розпоряд-ження голови облдержад-міністрації 17.11.2015

№ 417

Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 61 2016-2020 345,0     345,0    
4. Програма розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпоряд-ження голови облдержад-міністрації 23.11.2015

№ 426

Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 59 2016-2020 710,0     520,0   190,0
5. Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва в районі на 2016 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпоряд-ження голови облдержад-міністрації 14.12.2015 № 477 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №70 2016-2020 140,0     140,0    
6. Програма розвитку та підтримки тваринництва,  птахівництва і бджільництва в районі на 2016 – 2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпоряд-ження голови облдержад-міністрації 30.11.2015 №439 Рішення четвертої  сесії VІІ скликання       районної ради від 18.02.2016 №69

 

2016-2020 110,0     110,0    
7. Районна цільова програма “Власний дім” на 2016  -2020 роки.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Розпоряд-ження голови облдержад-міністрації 22.06.2015 № 191 Рішення другої  сесії VІІ скликання       районної ради від 24.12.2015 № 30 2016-2020 894,0 580,0

 

240,0 74,0  
Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
8. Програма створення та впровадження містобу-дівного кадастру Перечинського району на 2019 – 2021 роки.

Відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації

Ст. 22 Закону України “Про регу-лювання містобудів-ної діяль-ності”, Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 “Про місто-будівний кадастр” Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 №506 2019-2021 54,4     54,4    
9. Комплексну соціально-економічну програму забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом у Перечинському районі Закарпатської області на 2018 − 2022 роки

Відділ архітектури та містобудування райдержадміністрації

Розпоряд-ження голови ОДА “Про Комплексну соціально-економічну програму забезпечен-ня молоді, учасників АТО та внутрішньо переміще-них осіб житлом у  Закарпат-ській області на 2018 − 2022 роки”

№ 400

Рішення сесії районної ради від №350 від 14.12.2017 2018-2022 2350   650,0 600,0, 1100
Реформування житлово-комунального господарства
10. Програма “Питна вода” на 2006-2020 роки.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержад-міністрації від 02.11.2005

№ 267

Рішення сесії районної ради від 29.12.2005 № 396 2006-2020 713,0 600,0       113,0
11. Програма “Енергоефек-тивності та енергозбе-реження Перечин-ського району”   на 2016 – 2020 роки.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 15.08.2016 № 184 2016-2020 216,0 216,0        

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. Районна Програма з ремонту та утримання доріг в населених пунктах Перечинського району на 2016 – 2020 роки.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 145 2016-2020 1500,0 1000,0   500,0    
13. Районна Програма

поводження з твердими побутовими відходами

у  Перечинському районі на 2019  2023 роки.

Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 №512 2019-2023 283,0     283,0    
Соціальний захист  та соціальне забезпечення
14. Програма забезпечення надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 263 2017-2020 1559,0     1559,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15. Районна програма сімейної, демографіч-ної, гендерної політики попередження насильства в сімї та протидії торгівлі людьми на 2016 – 2020 роки.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 58 2016-2020 185,0     185,0    
16. Програма соціальної підтримки та комплексної допомоги учасникам АТО, інвалідам та членам сімей загиблих учас-ників АТО на 2016 – 2020 роки.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 14.07.2016 № 169 2016-2020 100,0     100,0    
17. Програма Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2017 – 2020 роки.

Управління соціаль-ного захисту населення райдержадміністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 262 2017-2020 500,0     500,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18. Програма забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення в Перечин-ському районі на 2016 – 2020 роки.

Управління соціального захисту населення райдержад-міністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 96 2016-2020 870,5     870,5    
19 Програма посилення соціального захисту соціально-вразливих категорій населення на підтримки громадських  ветеранських органі-зацій на 2018 -2020 роки.

Управління соціаль-ного захисту населення райдержадміністрації

Закону України  “Про місцеве самовряду-вання” Рішення сесії районної ради від 21.12.2017 №368 2018-2020 775,0     775,0    
Охорона здоров’я, материнства і дитини
20. Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і прове-дення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення району на 2017 – 2021 роки.

Відділ охорони здоров’я райдержадмі-ністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 257 2017-2021 233,0 233,0    
21. Програма протиепіде-мічних заходів та боротьби з інфек-ційними хворобам в районі на 2017 – 2021роки.

Відділ охорони здоров’я райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 327 2017-2021 918,8 918,8    
22. Програма боротьби з онкологічними захво-рювання на період до 2021 року.

Відділ охорони здоров’я райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 № 255 2017-2021 1200,0 1200,0    
23. Програма “Цукровий  та нецукровий діабет”  на 2016 – 2020 роки.

Відділ охорони здоров’я райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 20 2016-2020 337,0 337,0    
24. Програма забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворю-вання лікарськими засобами та відповідни-ми харчовими продук-тами для спеціального дієтичного споживання на 2016 – 2020 роки.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 147 2016-2020 650,0 650,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
25. Програма репродуктивне здоров’я населення Перечинського району на період до 2020 року.

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 146 2016-2020 118,0 118,0    
26 Про районну Програму розвитку та вдоско-налення нефрологічної служби в районі на 2018 – 2022 роки.

Відділ охорони здоров’я райдержадмі-ністрації

  Рішення сесії районної ради від 21.12.2017 № 364 2018-2022 470,0 470,0    
Освіта
27. Районна програма “Обдарована  дитина” на 2016 – 2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі- ністрації

  Рішення сесії районної ради від 24.12.2015 № 28 2016-2020 260,0     260,0    
28. Районна  Програма “Молодь Закарпаття на 2016 – 2020 роки”

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 №97 2016-2020 63,0     63,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
29. Районна  Програма “Ромське населення на період до 2020 року”.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 №62 2019-2020 260,0     260,0    
30. Програма розвитку освіти району на 2013-2022 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 12.12.2012 №258              
31. Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 14.03.2019 №544 2019-2023 170,0     170,0    
32.  Програма підтримки дітей учасників антитерористичної операції; дітей осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо  в районах та у період здійснення зазначених заходів; дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції  та районів, де здійснюються заходи щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах, та у період здійснення зазначених заходів, у закладах освіти Перечинського району на  2019-2022 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 05.12.2018 №495 2019-2022 184,960     184,960    
33. Районна Програма розвитку дошкільної освіти на 2016-2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 98 2016-2020 180,0     180,0    
34. Районна Програма забезпечення харчування учнів 1-4 класів, які навчаються в загально-освітніх закладах Пере-чинського району та пришкільному інтернаті на 2019-2022 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 23.03.2017 №260 2019-2022   3408,2        
35 Районна програма оздо-ровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  на 2018 – 2021 роки. Відділ освіти, молоді та спорту   Рішення сесії районної ради від 21.12.17 №367 2018-2021 199,0     199,0    
36. Районна програма “Шкільний автобус” на 2018-2022 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 14.06.2018 №438 2018-2022 2700,0     2700,0    
Культура
37. Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2019-2020 роки.Відділ культури райдержадміністрації   Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 №507 2019-2020 3140,0     2870,0   270,0
38. Програма  підтримки та розвитку Тур’я –   Реме-тівської дитячої  музичної  школи на  2019-2020 роки.

Відділ культури райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від  20.12.2018 №508 2019-2020 833,0     710,0   123,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39. Програма розвитку бібліотек як інформаційних і культурних центрів Перечинського району на 2019-2020 роки.

Відділ культури райдержадміністрації

  Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 №509 2019-2020 461,0     423,0   38,0
Фізичне виховання і спорт
40. Програма розвитку футболу у Перечин-ському районі на 2015-2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 04.12.2014 № 458 2015-2020 300,0     274,0   26,0
41. Районна Програма “Спортивний майданчик” на 2016-2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі-ністрації

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 99 2016-2020 1600,0 4500,0   600,0 400,0 1800,0
42. Районна Програма розвитку пауерліфтингу у Перечинському районі на 2016-2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадмі-ністрації

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2014 № 104 2016-2020 70,0     50,0   20,0
43. Районна Програма розвитку волейболу у Перечинському районі на 2016-2020 роки.

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 31.03.2016 № 105 2016-2020 150,0     50,0 20,0 80,0

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
44 Районна Програма розвитку фізичної культури та спорту у Перечинському районі на період до 2020 роки

Відділ освіти, молоді та спорту

  Рішення сесії районної ради від 23.03..2017 № 260 2017-2020 108,0     100,0   8,0
Природна і техногенна безпека
45. Програма створення та накопичення місцевого матеріального резерву Перечинського району на 2016-2020 роки

Сектор з питань цивільного захисту  райдержадміністрації

Закону України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 183 2016-2020 317,375     375,375    
46. Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації Цивільного захисту Перечинського району на 2016-2020 року

Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закону України “Про місцеве самоврядування” Рішення сесії районної ради від 15.09.2016 № 182 2016-2020 70,0     70,0    
47. Програма  розвитку та удосконалення цивільного захисту Перечинського району на 2019-2020 роки

Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Закону України “Про місцеве самоврядування” Проект 2019-2020 1293,5     1293,5    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Інші
48. Програма мобілізаційної підготовки Перечинсь-кого району та забезпечення виконання військового обов’язку

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 31.10.2019 № 602 2017-2019 110,0     110,0    
49. Комплексна програма профілактики злочинності в районі на 2016-2020

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 18.02.2016 № 68 2016-2020 190,0     190,0    
50. Програма територіальної оборони району на 2018-2020 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 10.10.2017 № 326 2018-2020 250,0     250,0    
51 Програма сприяння створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2019-2020 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 27.06.19 №584 2019-2020 435,0     435,0    
52 Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділі прикордонної служби «Новоселиця» на 2018-2020 роки

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 14.06.2018 №435 2018-2020 100,0     100,0    
53 Програма захисту конституційних прав і свобод громадян, гарантування належного розгляду звернення  громадян на 2019-2020

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 16.05.2019 №565 2019-2020 20,0     20,0    
54 Програма забезпечення діяльності Перечинського районного суду Закарпатської області на 2019-2020 роки.

Сектор мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержад-міністрації

  Рішення сесії районної ради від 16.05.2019 2019-2023 205,0     205,0    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55. Програма правової освіти населення у Перечинському районі на 2018-2022 роки.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержад-міністрації 23.11.2017 № 312 Рішення сесії районної ради від 16.03.2018 № 402

 

2018-2022 10,0     10,0    
56. Програма розвитку архівної справи у Перечинському районі на 2016-2020 роки.

Архівний сектор райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації 21.03.2016 № 90 Рішення сесії районної ради від 30.06.2016 № 143

 

2016-2020 119,1     119,1    
                                                                                                                                       57. Програма ефективного використання майна спільної комунальної власності терито-ріальних громад сіл, міста Перечинського району на 2020-2024 роки.

Районна рада

Закону України “Про власність”,  “Про оренду державного та комуналь-ного майна” Проект 2020-2024 190,0     190,0    
58. Програма “Фінансова підтримка Перечинського комунального спеціалізованого підприємства “ТУРпрес” Перечинської районної ради на 2017-2021”.

Районна рада

Закону України “Про місцеве самовряду-вання в Україні”   2017-2021 100,0     100,0    

                                Заступник голови ради                                           М.М.Петрішко

 

  Додаток  4

Перелік обєктів,

фінансування будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів

 яких передбачається здійснити у 2020 році

за  рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

 

з/п

Найменування об єкта та його місцезнаходження Рік початку і закінчення Кошторисна вартість обєкта, (тис. гри.) Проектна

потуж-ність

(відповід­

них

одиниць

Прогноз на 2020 рік Наявність проектно- кошто-рисної документ-тації

(коли і ким затверд-жена)

Наяв-ність виснов-ку держав-ної експерт-тизи (дата видачі та номер виснов-ку) Введення в експлуа-тацію у 2020 році (відповід-них одиниць
Усього Залишок на 1 січня 2020 обсяг фінансування за рахунок коштів

(тис. грн.)

держав-ного обласного

бюджету

районного

бюджету

Сіль-ського

бюджету

інших джерел фінансу-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сфера освіти та спорту
1 Капітальний ремонт Вільшинківського НВК – ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ (в тому числі за експертизу проектно-кошторисної документації) 2020 3221,8 2928,0    

2633,0

 

295,0

    Наказ відділу освіти, молоді та спорту 27.09.2019 №42 28.12.2018 №07-0210-18  
2. Реконструкція дитячого садка під будівлю Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою Турички, вул.Центральна,32 2020-2021 6400,0 6365,6   2800,0 280,0     У наявності    
3. Капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель Дубриницької ЗОШ

І-ІІІ ступенів

2020 1800,0 1800,0   1620 180     У наявності    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Будівництво котельні на твердому паливі в навчально-виховному комплексі Новоселицька ЗОШ І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад 2020 2300,0 2293,3    

1998,3

295     У наявності    
5 Реконструкція системи опалення Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст. 2020 1900,0 1882,4    

1400,0

292,4     У наявності    
6. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Тур’я Поляна, Перечинського району 2020 1550,0 1550,0   1395,0 155,0     У наявності    
7 Будівництво багатофункціональ-ного спортивного майданчика на території Тур′я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. 2020 1560,0 1560,0   1404,0 156,0     У наявності    
8. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Турянській,35 в с. Тур′я Пасіка Перечинського району 2020 1576,048 1527,364 1018 м.кв. 1375,364 152,0     Рішення виконко-му Т.Пасіць-кої сільської ради      27.10.19

 

Експ.

звіт 02.10.

2019 №24033

 
9

 

Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів в с.Полянська Гута, Перечинського району, Закарпатської області, по вул. Центральна,117 з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі 2020 1490,0 1490,0   1340,0 150,0     У наявності    
10.

 

Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій  Тур′я Бистрянської ЗОШ

І-ІІ ступенів

2020 1200,0 585,014   400,0 185,014     У наявності    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11.

 

Будівництво спортивного залу Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів 2020-2021 5700,0 5600,0   200 0,0 280,0     У наявності    
12. Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій  Тур′я Пасіцької ЗОШ

І-ІІІ ступенів

2020 1400,0 891,0   600,0 210,0     У наявності    
13. Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) школи старших класів ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дубриничі 2020 816,95 147,917     147,917     У наявності    
  Разом   30914,798 28620,595   17165,664 2778,331          
Сфера охорони  здоров”я
14. Капітальний ремонт будівлі  АЗПСМ в  с. Порошково Перечинського району Закарпатської області 2020 1582,45 1206,45 80 відвіду-вань в зміну 600,0 206,45 400,0 06.03.2019 25.03.2019 №07-0189-19  
15. Амбулаторія  загальної практики сімейної медицини в с.  Тур′я Бистра Перечинського району -будівництво 2020 6024,66 602,47 40 відвіду-вань в зміну —- 440,0 162,47  
16 Амбулаторія  загальної практики сімейної медицини в с. Тур′ї Ремети Перечинського району – будівництво 2020 8879,17 887,91 80 відвідувань —- 700,0 187,91  
17. Амбулаторія  загальної практики сімейної медицини в с. Тур′я Пасіка Перечинського району -будівництво 2020 6024,66 602,19 24 відвідування в зміну —- 440,0 162,19  
18 Амбулаторії  загальної практики сімейної медицини в с. Дубриничі Перечинського району – будівництво 2020 6084,49  608,45 40 відвіду-вань в зміну —- 440,0 168,45 —-  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
19. Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м. Перечин, вул. Ужанська, 8 2020 2222,96 2075,06    

1775,0

300,06 12.10.2018 сектор охорони здоров′я Перечин-ської РДА 26.04.

2018 №07-0389-18

(1384-17)

 
20. Капітальний ремонт будівлі  Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м. Перечин 2020 1027,3 717,2   460,2 257,2 12.10.2018 сектор охорони здоров′я Перечин-ської РДА 09.10.

2018 №07/0184/18

 
  Разом   31845,69 6699,73   2835,2 2783,71 681,02 400,0      
Сфера культури
21. Капітальний ремонт будівлі клубу в с.Новоселиця, № 87 Перечинського району. Коригування 2020 1126,256 767,616    

500,0

167,616 100,0   Рішення виконко-му Новосе-лицької сільської ради від 13.06.19 №12 Експ.

Звіт 05.06.19 №07-0390-19

 
22. Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) в с.Мокра, 60 Перечинського району 2020 3078,621 2578,721   2200,0 278,721 100,0   Рішення виконко-му Порошків-ської сільської ради від 23.02.18 №2 Експ.

Звіт 28.12.17 №07-1569-17

 
23 . Капітальний ремонт будівлі аптеки № 71 для Тур’я-Реметівської  дитячої музичної школи 2020 2100,0 2100,0   1890,0 210,0     У стадії виготов-лення    
  Разом   6304,877 5446,337   4590,0 656,337 200,0        

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інші
24. Створення сучасної та прозорої системи надання адміністративних послуг через    „Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с.Тур’ї  Ремети  Перечинського району”.   5594,254 200,0     200,0     У наявності 29.08.18 №07-0740-18  
  Разом   5594,254 200,0     200,0          
  Всього   74659,619 40966,662   24590,864 6418,378 881,02 400,0      

 

                                       

 

                                       Заступник голови ради                                                              М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту