Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»Перечинської районної ради Закарпатської області на 2019 рік
20.03.2019
Про  внесення змін  до  Програми розвитку туризму в Перечинському районі на 2016 – 2020 роки( із змінами від 22.12.2016 року,16.03.2018 року)
20.03.2019
Показати всі

Про районну  програму  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки

  УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Тридцять друга    сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

          14.03.2019                             м.Перечин                                    №   544

 

Про районну  програму  національно-

патріотичного виховання дітей

та молоді на 2019-2023 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України „Про  місцеве самоврядування в Україні»  статті 3 Закону України „Про оборону України”,  Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”, розглянувши та  обговоривши  районну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки, районна рада вирішила:

  1. Затвердити  районну  програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2023 роки (далі- Програма), що додається.
  2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити видатки на виконання Програми .
  3. Відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (Цапик  В.Й.)  про хід виконання Програми інформувати районну раду щорічно до 25 грудня протягом дії Програми.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Чомоляк М.І. та постійні комісії районної ради :  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я,  культури, молоді і спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації  (Шеян Ю.Ю.); з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики   (Крупчинський Б.Ю.).

 

 

Голова ради                                                                   М.І. Ласкін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                     14.03.2019 № 544

 

 

Районна програма національно-патріотичного виховання

дітей та молоді на 2019-2023 роки

 

І. Загальні положення

 

Однією з ознак цивілізованої країни є рівень розвитку духовності її громадян, зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень патріотизму. Розбудова незалежної демократичної, соціальної, правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, громадських і релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, утвердження в суспільній свідомості загальнолюдських моральних цінностей.

Сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно-свідомого, духовно-багатого та фізично здорового молодого покоління.

Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності свідчать про необхідність координації зусиль органів виконавчої влади, громадських, релігійних організацій та розробки і прийняття районної програми патріотичного виховання дітей та молоді.

Відродження національної та громадянської свідомості, виховання патріотизму вимагає побудови нової системи патріотичного виховання молоді.

Формування національної самосвідомості та патріотизму у школярів передбачає вирішення наступних завдань:

– розвиток духовно-моральної культури заснованих на традиціях та сучасних цінностях українського народу;

– виховання особистісних рис громадян України та національної самосвідомості;

– виховання любові до Батьківщини та готовності до її захисту.

 

ІІ. Мета і завдання Програми

Метою Програми є: утвердження патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

Завдання Програми: забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей;

сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

– формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини.

– формування громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини, утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні Батьківщині.

Отже, патріотичне виховання мусить стати засобом відродження національної культури, припинення соціальної деградації, стимулом пробудження таких моральних якостей як совість, людяність, почуття власної гідності, засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом громадянського миру і злагоди в суспільстві.

ІІІ. Методи, засоби і форми реалізації Програми

Процес національно-патріотичного виховання здійснюється в навчальній, позакласній і позашкільній діяльності та в сім’ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях. У навчанні національно-патріотичне виховання значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину і суспільство. Крім того, оволодіння системою знань формує здатність усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших спільнот світу.

Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами національно-патріотичного виховання. Проте особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, природознавству, суспільствознавству, українській літературі.

Ефективність національно-патріотичного виховання в позакласній діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації.

Серед методів і форм національно-патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтується на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

ІV. Принципи реалізації Програми

Програма національно-патріотичного виховання здійснюється за принципами:

– державна  спрямованість;

– національна спрямованість;

– гуманізація виховного процесу;

– соціальна відповідальність;

– пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина;

– виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

– взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного виховання.

  1. V. Строки та етапи виконання Програми

 

Програма реалізується протягом 2019 – 2023 років.

Програма не передбачає поділу на етапи її реалізації. Оцінка ефективності виконання окремих завдань Програми здійснюється на підставі зведення, узагальнення та аналізу щорічного звіту, що подається районній державній адміністрації відповідальним виконавцем за результатами звітного року та є підставою для визначення пріоритетності завдань Програми на наступний рік її реалізації.

  1. VI. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування в учнівської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, розвиток особистісних рис громадян Української держави, психологічних і професійних якостей;

– посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;

– підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;

– посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

– забезпечити злагодженість дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських установ та навчальних закладів, засобів масової інформації щодо здійснення систематичних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді;

У кожному навчальному закладі як освітній системі, буде створена модель патріотичного виховання, в центрі якої:

– система національно-патріотичного виховання;

– збагачений зміст тематичних заходів;

– широке залучення в систему національно-патріотичного виховання представників усіх суб’єктів освітньої діяльності.

VII. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування реалізації заходів Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

При проведенні ряду масштабних заходів передбачається кооперація коштів зацікавлених організацій установ та громадян. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування районної Програми  наведено у додатку 2 до Програми.

VIII. Пріоритетні напрями та план заходів по реалізації програми

– створення системи інформаційно-методичного забезпечення.

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини.

– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її можливостей та інтересів.

– формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації.

– виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України,  державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь.

– утвердження в свідомості шкільної молоді ролі українського війська, Збройних Сил в історії держави.

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами.

План заходів виконання  районної Програми  наведено у додатку 3 до Програми.

 

ІХ. Управління реалізацією Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, який щороку звітує про стан виконання Програми районній державній адміністрації, районній раді.

Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному порядку.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

                                       Районна програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2019 – 2023 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація
2. Підстава для роз-роблення Програми Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, абзацу п’ятнадцятого статті 3 Закону України „Про оборону України”, підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 12 червня 2015 року №334/2015 „Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді”
3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
4. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
5. Цільова соціальна група населення, на задоволення якої спрямовано реалізацію Програми Широкий загал населення Перечинського району. Пріоритетні фокусні групи за розділами: діти, підлітки та молодь у сфері освіти, за місцем проживання; окремі категорії громадян з особливими потребами, населення задіяне на виробництві, сільське населення;
8. Термін реалізації Програми 2019 − 2023 роки
9. Перелік місцевих бюджетів, що бе-руть участь у виконанні Програми Районний бюджет та інші місцеві бюджети, інші залучені кошти
10. Загальний обсяг фінансових ре-сурсів, необхід-них для реалі-зації Програми Загальний обсяг фінансування Програми складає 850,0 тис. грн., у тому числі  за роками:

2019 рік − 170,0 тис. грн.;

2020 рік − 170,0 тис. грн.;

2021 рік − 170,0 тис. грн.;

2022 рік − 170,0 тис. грн.;

2023 рік –  170,0 тис. грн..

 

 

Заступник голови ради                                                             М.М.Петрішко

 

                                                                                                  Додаток 2

до Програми

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

 

                                                                                                   850,0 тис.грн.

Джерела фінансування Обсяги фінансування, всього За роками виконання
2019 2020 2021 2022 2023
Місцевий бюджет 850.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
Інші джерела
Всього 850.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту