Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  «Перечинська районна лікарня»  Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік

Про районну Програму забезпечення харчуванням учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2020-2022 роки
17.12.2019
Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області
17.12.2019
Показати всі

Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  «Перечинська районна лікарня»  Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік

    УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

        

12.12.2019                           м.Перечин                                    №  635 

 

 

Про районну Програму

фінансової підтримки комунального

некомерційного підприємства

 «Перечинська районна лікарня»

 Перечинської районної ради

Закарпатської області на 2020 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я», Статуту комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області,  розглянувши та обговоривши районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік , районна рада вирішила :

  1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік ( далі Програма)що додається.
  2.         Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В. В. забезпечити реалізацію Програми.
  3.     Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня » Перечинської районної ради Закарпатської області Данилаш В. В. про  хід виконання Програми інформувати районну раду до 30 січня 2021 року.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови  районної ради Петрішко М. М. та постійні комісії районної ради: з питань  економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням  приватизації, інвестицій та регуляторної  політики (Крупчинський Б. Ю.);  з питань духовного розвитку, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, зв’язків з громадськістю, туризму та рекреації   (Шеян Ю. Ю.).

 

 

Голова ради                                                                                 М. І. Ласкін

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішення районної ради

                                                                                      12.12.2019 №  635

 

Районна  Програма

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня » Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік

  1. Загальні положення.

Доступність,  якість,  сучасність,  функціональність,  ефективність,  ресурсна забезпеченість  та  своєчасність  медичної  допомоги  є  основою  для  забезпечення високого  рівня  здоров’я  та  покращення  якості  життя  населення.   Значною складовою  у забезпеченні  висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна  та  стаціонарна  допомога.   Зростання  захворюваності  і  смертності серед  дорослого  населення  від  туберкульозу,  онкології,  серцево-судинних захворювань,  бронхолегеневої  патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби  шлунка,  збільшення  післяопераційних  ускладнень  потребує  пошуку нових  ресурсів,  використання  високих  технологій,  удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень закладу.

Актуальність  програми  комунального  некомерційного  підприємства  «Перечинська районна лікарня » на  2020  рік  зумовлена: необхідністю  поліпшення  якості  надання  медичної  допомоги  населенню Перечинського району ;  поліпшення  матеріально-технічної  бази;  підвищення престижу  праці  медичних  працівників  та  покращення  їх  соціального  і економічного  становища;  забезпечення  надання  планової  та  ургентної висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню району.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню району.

  1. Мета Програми

Метою Програми є налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, а також забезпечення розвитку та стабільної роботи відповідно до функціональних призначень щодо надання населенню належних медичних послуг. Значна увага приділятиметься механізмам залучення кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг громадянам.

  1. Загальна характеристика лікарні

 

КНП «Перечинська районна лікарня» створено для надання вторинної  (спеціалізованої) медичної допомоги населенню  Перечинського району.                          Лікарня  представлена ліжковим фондом на 123 ліжка та районною поліклінікою з потужністю 240 відвідувань в зміну.

Забезпеченість населення ліжками складає 38,19 на 10 тис. населення при обласному показнику – 62,88 (з врахуванням закладів обласного підпорядкування).

В Перечинській ЦРЛ працює 225 медичних працівників, з них лікарів – 45 (в т.ч. 12 пенсійного віку) та 91 особа середнього медичного персоналу (в т.ч. 12 пенсійного віку). Лікарів, які працюють на неповну ставку – 5 або 11,1% від усіх працюючих; середнього медичного персоналу – 6 або 6,6%. від усіх працюючих

 

 

  1. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

Мережа Лікарні  забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній спеціалізованій медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені на формування спроможної мережі надання вторинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в вторинній ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток вторинної медичної допомоги;

— удосконалення надання спеціалізованої медичної допомоги населенню району;

— приведення матеріально-технічної бази лікарні у відповідність до «Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я» , матеріальній мотивації праці медичних працівників;

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

         

  1. Фінансова підтримка виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

— коштів державного бюджету;

— надання підприємством платних послуг;

— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання плану заходів  Програми.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2020 рік (додаток 1).

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2020 рік.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається КНП «Перечинська районна лікарня» голові Перечинської районної ради щоквартально.

 

  1. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання заходів Програми сприятиме:

–  забезпеченню  вчасного  та  безперебійного  медичного  обслуговування населення;

–  покращенню  якості  та  ефективності    надання  лікувально-профілактичної допомоги;

–  зниженню рівня захворюваності  та смертності населення;

–  покращенню матеріально-технічної бази підприємства;

–  підвищенню  укомплектованості  закладу  кваліфікованими  медичними

кадрами;

–  забезпеченню  своєчасності  розрахунків  та  недопущення  виникнення

заборгованості підприємства. 

 

Додаток 1

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський районний  центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області  на 2020 рік

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк вико­нання за­ходу Джерела фінансування Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

1. Видатки на оплату праці -згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці) 2020 Районний бюджет. 2500,0
2. Придбання предме­тів, матеріалів, обладнан­ня та інвентарю -господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів посуду, білизни;

-паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

-канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інші.;

2020 Районний

бюджет.

 

300,0

 

3. Придбання медика­ментів та перев’язу­вальних матеріалів -придбання медикаментів, дизинфікуючих засобів, перев’язувальних матеріалів, рентген плівок, виробів медичного призначення 2020 Районний

бюджет.

 

1050,0
4. Оплата послуг (крім комунальних): Згідно заключених договорів на оплату послуг :

-оплата послуг страхування

-встановлення програмного забезпечення

-оплата послуг з технічного обслуговування

-оплата послуг з побутового обслуговування

-оплата послуг сторонніх фахівців

-інше

2020 Районний

бюджет.

700,0
5. Оплата комуналь­них послуг та енергоносіїв -оплата водопостачання і водовідведення;

-оплата електроенергії:

-оплата газу природного, розподіл газу,транспортування газу;

-оплата інших енергоносіїв ( дрова).

-оплата послуг з вивезення сміття

-інші послуги

2020 Районний бюджет.

 

3459,9

 

 

 

6. Виплата пенсії і допомоги, інші виплати населенню Відшкодування сум пільгових пенсій ПФІ

Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства в т. ч.;

Відшкодування проїзду на консультації за направленнями

2020 Районний бюджет.

 

65,0
7. Придбання облад­нання і предметів довгострокового користування -придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки;

-придбання медичного обладнання

-придбання транспортних засобів

– інше

 

2020 Районний бюджет 1830,0
8. Капітальний ремонт інших об’єктів Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей ) в м. Перечин,

Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м. Перечин, вул. Ужанська,8

2020 Районний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет

2743,9
9 Продукти харчування Придбання продуктів харчування 2020 Районний бюджет 440,0
  Всього       13088,8

 

 

Заступник голови ради                                                                                                                                     М. М. Петрішко

 

 

Паспорт Програми

 

Найменування: районна  Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік».

1.Ініціатор розроблення Програми: Перечинська районна державна адміністрація

 

2.Розробник Програми: Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області. 

3.Співрозробники Програми: Відділ охорони здоров’я  Перечинської РДА

4.Учасники Програми : Комунальне некомерційне підприємство «Перечинська районна лікарня » Перечинської районної ради Закарпатської області, відділ охорони здоров’я Перечинської РДА .

5.Термін реалізації Програми : 2020 рік

6.Джерела фінансування : Місцевий бюджет, суб’єкти  господарської  діяльності  всіх форм  власності, громадські  організації, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

 

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:  41903,3  тис.грн.

 

8.Контроль за виконанням : Районна державна адміністрація , районна рада

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту