Про Програму підтримки розвитку Перечинської та Тур’я – Реметівської дитячих музичних шкіл на 2018 рік
21.03.2018
Про районну Програму забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018 – 2025 роки
21.03.2018
Показати всі

Про Програму правової освіти населення у Перечинському районі на 2018-2022 роки

УКРАЇНА

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        Двадцять третя  сесія  УІІ скликання

 

РІШЕННЯ

 

  16.03.2018                             м.Перечин                                    №   402

 

 Про Програму  правової  освіти

населення   у  Перечинському

районі  на 2018-2022  роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», розглянувши  Програму правової освіти населення   у Перечинському районі на 2018-2022 роки, районна рада вирішила:

 

  1. Затвердити Програму правової освіти населення  у Перечинському районі на 2018-2022 роки (далі-Програма) , що додається .
  2. Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації (Керецман Л.В.) передбачити фінансування щодо даної Програми.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Девіцьку Н.П. та постійну комісію районної ради з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків (Томаш В.М.).

 

  Голова ради                                                                                      М.І.Ласкін

 

 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту  рішення  «Про Програму правової освіти населення

у Перечинському районі на 2018 – 2022 роки»

 

 

Проект рішення підготовлено відповідно до  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 6 і 39  Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої права та захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них поваги до права.

 

 

     

Начальник  юридичного

відділу  апарату РДА                                                                                                       О. Туряниця

 

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

                                                                                               16.03.2018 № 402

 

ПРОГРАМА

правової освіти населення у Перечинському районі на 2018 – 2022 роки

 

І. Загальні положення

 

Програма правової освіти населення у Перечинському районі на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Правова освіта – це комплекс заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На шляху до розбудови в Україні правової держави та громадянського суспільства стоять багато негативних факторів: низький рівень правової обізнаності населення, деформація правової свідомості, правовий нігілізм, недосконалість законодавчої бази, відсутність чіткого алгоритму дій у проблемних ситуаціях тощо. Подолання цих негативних факторів стає одним з основних завдань держави.

Разом з тим, у зв’язку зі стрімким реформуванням держави, прогресивними змінами стає необхідною робота щодо роз’яснення суті та напрямів реформ, ознайомлення громадськості зі змінами в законодавстві, механізмами захисту прав та свобод.

Саме правова освіта є гарантією дії верховенства права, запорукою виховання у громадян поваги до закону та до держави як гаранта дотримання правопорядку.

Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад із правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації.

З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої права та захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них поваги до права.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

 

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової освіченості населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській місцевості, інших категорій громадян.

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки, вироблення навичок реалізовувати та захищати свої права;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері, адаптація найкращого світового досвіду.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, навчальними та культурними закладами, науковими установами, міжвідомчими координаційно-методичними радами з правової освіти населення, видавництвами та видавничими організаціями, засобами масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності, на платній або безоплатній основі;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової освіти;

залучення громадян до участі в удосконаленні системи  правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, широкого розповсюдження правової літератури;

сприяння реалізації загальнонаціональних правоосвітніх проектів, зокрема проекту „Я маю право!”;

міжнародного співробітництва з питань правової освіти.

Фінансування Програми правової освіти населення проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить 50,0 тис. гривень (додаток 2 до Програми).

Строк реалізації Програми: 2018 – 2022 роки.

 

  1. Напрями діяльності та заходи, строки та етапи виконання Програми

 

Напрями діяльності та заходи, строки та етапи виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми.

VІ. Перелік завдань і заходів Програми

 

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти здійснюється широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання, залучення інтерактивних методів навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при районній державній адміністрації, діє міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Райдержадміністрація спільно з відповідними органами системи безоплатної правової допомоги формують склад районних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

 

  1. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

 

Координацію та контроль за ходом реалізації Програми здійснює районна державна адміністрація, зокрема районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

 

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми правової освіти населення у Перечинському районі

на 2018 – 2022 роки

 

Ініціатор розроблення Програми Перечинська районна державна адміністрація  Закарпатській області
Підстава для розроблення Програми Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р „Про реалізацію право просвітницького проекту „Я маю право!”
Розробник Програми Перечинська районна державна адміністрація  Закарпатській області
Відповідальні виконавці Програми Структурні підрозділи райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Учасники Програми Структурні підрозділи  райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
Строки реалізації Програми 2018 – 2022 роки
Фінансове забезпечення Програми Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2018 – 2022 роки становить 50,0 тис. гривень (за рахунок районного бюджету). Прогнозовані обсяги фінансування Програми на 2018 рік – 10,0 тис. грн., на 2019 рік – 10,0 тис. грн., на 2020 рік – 10,0 тис. грн., на 2021 рік – 10,0 тис. грн., на 2022 рік – 10,0 тис. гривень

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми правової освіти населення у Перечинському

районі на 2018 – 2022 роки

(тис. гривень)

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити для виконання Програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього
Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі: районний бюджет

10,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

50,0

 

 

 

Заступник голови ради                                                           М.М.Петрішко

 

 

Додаток 3

до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми правової освіти населення у  Перечинському районі на 2018 – 2022 роки

 

№№ з/п Наймену-вання напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість), тис. гривень

Очікуваний результат
2018

рік

2019

рік

2020

рік

2021

рік

2022

рік

1.

 

Правова осві-та населення Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації Програми, систематично розглядати на засіданнях колегіальних органів і нарадах стан правової освіти населення, вживати конкретних заходів щодо її поліпшення 2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; виконкоми місцевих рад (за згодою) Поліпшення організації правоосвітньої роботи
2. Правова осві-та населення Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін в загальноосвітніх школах  та професійному ліцеї 2018 – 2022 роки Відділ  освіти, молоді та спорту   райдержадміністрації Поліпшення організації правоосвітньої роботи
3. Правова осві-та населення Проводити правові навча-ння працівників апарату райдержадміністрацій 2018 – 2022 роки Юридичний сектор апарату райдержадміністрації Підвищення рівня правової освіти
4. Правова осві-та населення Проводити роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації на правову тематику 2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

 

Районний  бюджет 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Підвищення рівня правової освіти
5. Правова осві-та населення Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед шкільної молоді

шляхом організації та проведення семінарів, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, бесід, інших форм правового навчання, зокрема заходів інформа-ційного та просвітницького характеру „Я маю право!”

2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) Підвищення рівня правової освіти
6. Правова осві-та населення З метою професійної орієнтації молоді та правового виховання забезпечувати проведення олімпіад, „брейн-рингів”, конкурсів, вікторин та інших змагань на правову тематику 2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) Районний  бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Підвищення рівня правової освіти; орієн-товна кількість проведених олімпіад/на рік  – 1, „брейн – рингів”/ на рік  – 1, інших змагань на правову тема-тику/на рік – 1
7. Правова осві-та населення Організація надання адресної безоплатної правової допомоги незахи-щеним верствам населення 2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; виконкоми місцевих рад (за згодою) Поліпшення якості надання правової допо-моги
8. Правова осві-та населення Забезпечити діяльність громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допо-моги

 

2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; виконкоми місцевих рад (за згодою) Поліпшення якості надання правової допо-моги
9. Правова осві-та населення Налагодити співпрацю з громадськими організа-ціями, осередками політич-них партій та благодійними організаціями щодо їх участі в реалізації Програми правової освіти населення області 2018 – 2022 роки Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдерж-адміністрації; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

 

Поліпшення організації правоосвітньої роботи
10. Правова осві-та населення Проводити правовиховну та правороз’яснювальну роботу серед дітей у школах-інтернатах, вихов-них закладах, до Дня захисту дітей та Дня спільних дій в інтересах дітей Щороку

у червні,

листопаді

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти молоді та спорту райдержадміністрації спільно з районним Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;  Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги виконкоми місцевих рад (за згодою) Підвищення рівня правової освіти
11. Правова осві-та населення Проводити заходи щодо поширення серед населен-ня знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини 2018 – 2022 роки Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління поліції в Закарпатській області (за згодою) Підвищення рівня правової освіти
12. Правова осві-та населення

 

Забезпечити проведення в  районі заходів у рамках Всеукраїнського тижня права

 

 

 

 

Щороку

у  грудні

Структурні підрозділи, райдержадміністрації; районний Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Перечинське відділення поліції Ужгородського відділу поліції  Головного управління поліції в Закарпатській області (за згодою) Районний бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5, 0 Підвищення рівня правової освіти
13. Правова осві-та населення Забезпечення роботи мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги 2018 – 2022

роки

Перечинське бюро правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою) Підвищення рівня правової освіти
ВСЬОГО:   50,0   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

 

         

          Заступник голови ради                                                                                         М.М.Петрішко

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту