Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Перечинській районній раді та її виконавчому апараті

Розпочато черговий етап е-декларування — рекомендації суб’єктам декларування
29.01.2018
Оголошення
30.01.2018
Показати всі

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Перечинській районній раді та її виконавчому апараті


                                                                                    Додаток 1

                                                          до рішення районної  ради

                                                         21.12.2017 № 372  

 

ПОРЯДОК ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПЕРЕЧИНСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ

ТА ЇЇ ВИКОНАВЧОМУ АПАРАТІ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Перечинській районній раді та її виконавчому апараті (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Перечинській районній раді та її виконавчому апараті, зміст та порядок застосування антикорупційних механізмів, правила щодо усунення та врегулювання конфлікту інтересів.
 2. Порядок розроблений на підставі відповідних положень Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», Методичних рекомендаціях щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 29.09.2017року № 839 для використання у роботі посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів районної ради і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними посадових чи представницьких повноважень та обов’язків.
 3. В даному Порядку терміни «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

4.Цей Порядок поширюється на голову районної ради, заступника   голови районної ради,   депутатів Перечинської районної ради та посадових осіб виконавчого апарату Перечинської районної ради.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

 1. Особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування зобов’язані:

– вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

– повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі,в якому під час виконання повноважень виник конфлікт інтересів, – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган відповідно;

– не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

– вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 1. Особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 2. Питання, не зазначені у цьому Порядку, регулюються згідно з чинним законодавством України.
 3. Зразок рекомендованих заяв/повідомлень про наявність конфлікту інтересів є невід’ємною частиною цього Порядку (Додаток 3).

 

ІІІ. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, ЩО ВИНИК У ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 1. У разі виникнення у посадової особи місцевого самоврядування, виконавчого апарату районної ради реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов’язків, така особа зобов’язана не пізніше наступного робочого дня повідомити про це безпосереднього керівника.
 2. Голова районної ради, заступник голови районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної ради, депутати районної ради за можливості виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які ними розглядаються, зобов’язані самостійно публічно оголосити або надати повідомлення у письмовому вигляді про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, а також оголосити про відмову від участі в обговоренні та голосуванні з цього питання, що заноситься у протокол засідання.
 3. У процесі розгляду проектів рішень у постійних комісіях районної ради депутат утримується від участі в голосуванні щодо того проекту рішення районної ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що заноситься запис у протокол засідання.
 4. Повідомлення здійснюється шляхом спрямування власноручно написаної посадовою особою заяви/повідомлення на ім’я безпосереднього керівника. Зразок рекомендованої заяви/повідомлення наведений у додатку 3 до Порядку (додається).

5.Безпосередній керівник особи, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів та вжиття заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи шляхом:

– усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

– застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

– обмеження доступу особи до певної інформації;

– перегляду обсягу службових повноважень особи;

– переведення особи на іншу посаду;

– звільнення особи.

 1. З рішенням керівника відповідна особа ознайомлюється під особистий підпис.
 2. Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, які це підтверджують безпосередньому керівнику, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 1. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Національного агентства з питань запобігання корупції. Якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цим Порядком.
 2. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
 3. Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, їй необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника із зазначенням обставин, за яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.
 4. Якщо неучасть голови, заступника голови районної ради, депутата районної ради у голосуванні призведе до втрати правомочності рішення, їхня участь у прийнятті такого рішення має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю з визначенням форми контролю приймається районною радою, про що зазначається у протоколах відповідних засідань.
 5. Контроль за публічним оголошенням голови районної ради, заступника голови районної ради, депутатів районної ради про наявність у них конфлікту інтересів здійснює постійна комісія районної ради з питань з питань дотримання регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку та транскордонних зв’язків.
 6. Постійна комісія після оголошення про скликання сесії районної ради:

– вивчає проект порядку денного пленарного засідання на виявлення можливого конфлікту інтересів у депутатів районної ради з певних питань;

– надає депутатам районної ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

– рекомендує депутатам районної ради невідкладно подати на ім’я   голови Перечинської районної ради письмову заяву про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів або публічно оголосити про це під час засідання районної ради, на якому розглядається відповідне питання.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 1. За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради та депутати районної ради несуть адміністративну відповідальність згідно діючого законодавства.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                            М.М. Петрішко

 

Додаток 2

до рішення районної ради

 21.12.2017 № 372

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

про ознайомлення із Порядком запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів в Перечинській районній раді
та її виконавчому апараті

 

 

 

Я,___________________________________________________________,

ознайомився (лася) із Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Перечинській районній раді та її виконавчому апараті, затвердженим рішенням районної ради від «__»_______.2017 року № __ та зобов’язуюся його дотримуватись.

 

 

_____________                                                                      ________________

(підпис)                                                                                 (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                    М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення районної ради

 21.12.2017 № 372

 

 

 

Рекомендована  форма заяви/повідомлення про

реальний/потенційний конфлікт інтересів

 

 

До  Перечинської районної ради

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(П.І.Б. особи, яка повідомляє, депутат)

____________________________________                             повністю

 

 

 

Заява/повідомлення

про реальний/потенційний конфлікт інтересів

 

 

На виконання Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю Вас, що на сесії районної ради буде розглядатися питання щодо ____________________________________________________________________

(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, суть приватного інтересу, що впливає на об»єктивність прийняття рішення, а також зазначити дії та чи

____________________________________________________________________

приймалися рішення в умовах реального конфлікту інтересів)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
___________________________________________________________, за яке я не буду голосувати.

 

 

 

____________                                                                               ПІБ

(Дата)                                                                           (підпис особи,яка повідомляє)

 

 

Заступник голови ради                                                    М.М.Петрішко

 

Додаток 4

до рішення районної ради

21.12.2017 р. №372

 

 

 

ПАМ»ЯТКА

щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності

 посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів Перечинської районної ради

 

За порушення встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень депутати районної ради,  посадові особи місцевого самоврядування притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної  відповідальності у встановленому законом порядку. Порядок та підстави для припинення діяльності (звільнення) осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково, якщо рішення суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення вказаних правопорушень, передбачає накладення стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування (частина перша статті 67 Закону).

Відповідно до статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.  Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. Разом з тим посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», в тому числі щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Частина перша статті 35 Закону передбачає, що особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб,  уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в тому числі й депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Так, правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності зазначених осіб визначені статтею 59-1 “Конфлікт інтересів” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з якою   голова, заступник голови, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Отже, в ситуації потенційного чи реального конфлікту інтересів особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, можуть брати участь у розгляді, підготовці, прийнятті рішень відповідною радою за сукупності таких умов: особа самостійно заявляє про конфлікт інтересів публічно (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання ради);

оголошення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання ради, до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес.

Таким чином, прийняття відповідних рішень (голосування) депутатом на засіданні місцевої ради може здійснюватися за умови дотримання правил врегулювання конфлікту інтересів, передбачених статтею 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання затвердження за пропозицією   голови структури   ради, загальної чисельності апарату ради, витрат на її утримання.

Абзацом другим підпункту 2 пункту 2, абзацом другим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами), яка регулює питання щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, встановлено, що конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу.  Преміювання   голови районної ради, його заступника, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою. Депутати місцевих рад здійснюють діяльність не лише у формі участі в засіданнях місцевої ради, а також беруть участь у складі постійних та інших комісій ради, виконавчих органів ради, робочих груп, тощо. Оскільки Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” не містить спеціальних правил щодо запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів щодо цих форм реалізації повноважень особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, слід керуватись загальними правилами, встановленими частиною другою статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якої у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

 

 

 

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом (радою).

Викладені положення поширюються і на посадових осіб місцевого самоврядування у разі їх участі у засіданнях колегіальних органів (ради).

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах

 конфлікту інтересів та порушення вимог фінансового контролю

За вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів до осіб, зазначених в  Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Перечинській районній раді та її виконавчому апараті, можуть застосовуватись такі види відповідальності: – дисциплінарна (догана, звільнення, позбавлення матеріального заохочення) за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів (може застосовуватися в залежності від конкретних обставин вчинення проступку та ступені вини особи); за неповідомлення про реальний конфлікт інтересів та/або вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, за умови, що судом на особу не накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності; – цивільно-правова (відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди відповідно до Цивільного кодексу України) за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; – адміністративна (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, відсторонення від виконання службових повноважень) за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів; за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів; за будь-яку із вищевказаних дій, вчинену особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення; – кримінальна (у випадках, коли приватний інтерес фактично призвів до прийняття рішень, а так само до вчинення діянь, в умовах конфлікту інтересів вони можуть розглядатися з точки зору наявності ознак таких корупційних злочинів як «зловживання службовим становищем», «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» тощо, а не лише як «конфлікт інтересів». Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладання  штрафу  від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст..172-7 КУпАП). Для посадових осіб місцевого самоврядування порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю тягне за собою накладання штрафу від трьохсот до п»ятисот неоподаткованих мінімумів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом (ст.. 172-4 КУпАП).

Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за правопорушення, пов»язані із корупцією в частині  порушення вимог фінансового контролю відповідно до закону України «Про запобігання корупції». Так, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тягне за собою накладання штрафу від п»ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян (ст..172-6 КУпАП). Слід звернути увагу, що за подання суб»єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої  Законом України «Про запобігання корупції» , або умисне неподання суб»єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ст..366-1 Кримінального кодексу України).

Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції», підлягають скасуванню або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону, може бути визнаний судом недійсним.

Збитки, шкода, завдані Перечинській районній раді та її виконавчому апарату  внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                    М.М.Петрішко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Перейти до вмісту