Регламент роботи районної ради VІI скликання

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Організація роботи районної ради

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради

Розділ ІV. Особливості підготовки проектів рішень районної ради ,  які носять регуляторний характер

Розділ V. Постійні комісії районної ради

Розділ VI. Депутатські групи і фракції районної ради

Розділ VІІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Розділ VIII. Депутат районної ради

Розділ  IX. Голова районної ради

Розділ X.  Заступник голови районної ради

Розділ ХІ. Президія районної ради

Розділ ХІІ . Виконавчий апарат районної ради

Розділ ХІІІ. Помічники-консультанти депутата районної ради

Розділ ХІV. Комунальні підприємства

Розділ XV. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

Розділ І. Загальні положення.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл та міста, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими та міською радами.

Стаття 1. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве   самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент роботи районної ради (далі – Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання районною радою, який передбачає порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови ради, скликання чергових та позачергових сесій, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, а також регламент роботи сесії, функції органів районної ради, депутатів та посадових осіб ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

 

 

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 3. Гласність у роботі ради:

  1. Засідання ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними. Відкритість та гласність роботи ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень в газеті та на офіційному веб-сайті районної ради та в інший визначений радою спосіб.
  2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, що стосуються:

2.1. інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2.2. конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

2.3. інформації, що становить державну таємницю.

  1. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку.
  2. Гласність роботи ради забезпечується:

4.1. доведенням до відома громадськості інформації про скликання сесії та основні питання порядку денного;

4.2. публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі та на офіційному веб-сайті районної ради;

4.3. наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради.

  1. Представники засобів масової інформації акредитуються при раді через подання керівництву ради відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до суду.

Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

  1. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, рада може позбавити його акредитації на визначений термін процедурним рішенням.
  2. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни, для яких визначаються місця за попереднім записом, який веде працівник виконавчого апарату ради. Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у сесійній залі.

7.1. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою.

  1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.
  2. Рада має право засновувати засоби масової інформації, контролювати їх фінансово-господарську діяльність, заслуховувати звіти керівників. Рада затверджує Статут ЗМІ та вносить зміни. Редактор ЗМІ призначається на посаду на термін не більший, терміну повноважень ради. Питання призначення та звільнення головного редактора ЗМІ вирішується на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради. В обов’язковому порядку з редактором, укладається трудова угода (контракт).

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності до ст.48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 6. Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації раді.

 

6.1. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих радою, та з виконання рішень ради з цих питань.

6.2.Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

 

Розділ ІІ. Організація роботи районної ради

Стаття 7. Планування роботи районної ради.

7.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до орієнтовного плану, який затверджуються радою на рік.

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб, відповідальних за їх підготовку.

7.2. Проект орієнтовного плану роботи районної ради розробляється постійними комісіями ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

7.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради і протягом п»яти робочих днів доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

7.4. В орієнтовний план роботи на рік обов’язково включається питання:

звіти посадових осіб райдержадміністрації про роботу по виконанню делегованих радою повноважень.

7.5. Організація виконання орієнтовного плану покладається па постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни орієнтовного плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

7.6. На основі орієнтовного плану президія та виконавчий апарат районної ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових сесій районної ради. Плани затверджуються головою районної ради або його заступником.

Стаття 8. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій районної ради.

8.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

8.2. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна  виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу  ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, а в разі відсутності – заступник  голови районної виборчої комісії або секретар районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти  осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Регламенту ради.

8.3. Наступні сесії ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради у випадках:

1) відповідно до доручення голови районної ради,

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 8.4. ст. 8;

3) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8.4. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, або голови районної державної адміністрації.

8.5. Розпорядження голови ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання.

8.6. У випадку, коли після засідань постійних комісій ради пленарне засідання не відбулось, голова ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.

8.7. У випадку, коли не всі питання порядку денного були розглянуті, вони розглядаються на наступних засіданнях даної сесії.

8.8. Засідання постійних комісій ради скликається відповідно її головою, а в разі неможливості виконувати ним своїх повноважень – його заступником або секретарем.

8.9. Засідання постійних комісій ради скликаються в міру необхідності, але не рідше термінів, визначених положенням  про постійні комісії районної ради . Цим положенням регламентується і порядок ведення цих засідань. У необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Стаття 9. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.

9.1. Пропозиції про скликання сесії районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проектами документів, розгляд яких пропонується.

9.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації.

9.3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною  запискою та листом погодженням не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

 

9.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаються постійними комісіями ради.

9.5. Депутат районної ради має право отримати у виконавчому апараті районної ради не пізніше, ніж за 1 день до проведення засідання постійної комісії, матеріали з питань, які вносяться на розгляд комісії, а повністю всі матеріали пленарного засідання – за два дні до його проведення. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проекти рішень надаються депутатам перед початком пленарного засідання.

9.6. До моменту включення проекту рішення до порядку денного проект може бути відкликаний ініціатором. Проект, включений до порядку денного районної ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.

9.7. Скорочення термінів подання проектів рішень розглядається в кожному окремому випадку президією ради, а внесені на початку пленарного засідання – радою з прийняттям окремого процедурного рішення.

9.8. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед радою відповідно до законодавства України.

9.9.   Розділ «Різне» може включатися до порядку денного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд ради.

  1. Перелік питань, які планується внести на розгляд пленарного засідання ради, розглядається президією районної ради. За наслідками розгляду президією ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

10.1. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

10.2. проектів, розроблених районною державною адміністрацією — заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках — уповноважені ними особи;

10.3. проектів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

10.4. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа;

10.5. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

 

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради

 

Стаття 10. Відкриття пленарного засідання.

10.1. Пленарне засідання районної ради розпочинається о 10-й годині ранку і є повноважним, якщо в ньому приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів, головуючий за погодженням з присутніми депутатами, може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести засідання на інший установлений ним день, але не більше ніж на два тижні.

10.2. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, представники облдержадміністрації та обласної ради, голова районної державної адміністрації та його заступники, прокурор району, голова суду, начальник Перечинського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Закарпатській області, начальник Перечинського  міжрайонного  управління СБУ в Закарпатській області, начальник Перечинського районного управління юстиції, сільські та міський голови. Голова районної державної адміністрації на пленарних засіданнях ради займає місце в президії ліворуч від головуючого.

В президію запрошуються також народні депутати України, голова облдержадміністрації та його заступники, голова обласної ради та його заступники, голова бюджетної комісії обласної ради.

Народним депутатам України, депутатам обласної ради, представникам облради та облдержадміністрації, за їх проханням може надаватись слово для виступів до 15 хвилин. Тривалість виступу може бути продовжене за рішенням ради.

При необхідності на пленарне засідання ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи залежно від питання, що обговорюється.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

10.3. Пленарні засідання районної ради проводяться у сесійному залі державною мовою, розпочинаються та закінчуються із виконання Державного Гімну України.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

10.4. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова або заступник голови ради.

10.5. У випадках передбачених цим Регламентом, пленарне засідання відкриває і веде, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів ради.

10.6. Відповідно до цього Регламенту депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні ради або може запізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову ради через виконавчий апарат ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини.

10.7. Участь депутата визначається при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

10.8. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються не чинними.

10.9. При виникненні у депутата сумнівів щодо дотримання вимоги п. 10.8. Регламенту при прийнятті конкретного рішення, він може порушити перед головуючим питання про поіменну реєстрацію депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

Якщо зазначену пропозицію підтримає не менше 1/3 депутатів, головуючий доручає лічильній комісії встановити особисту присутність депутатів на пленарному засіданні.

Результати цієї процедури оформляються лічильною комісією письмово та за підписом голови лічильної комісії передаються головуючому на засіданні ради.

10.10. Рішення, щодо якого не дотримана вимога особистого голосування депутата, вважається нечинним з моменту встановлення лічильною комісією факту зарахування голосу відсутнього на пленарному засіданні депутата (-ів) при голосуванні за це рішення.

Стаття 11. Порядок ведення пленарного засідання.

11.1. Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених депутатськими групами, фракціями, депутатами ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.

11.2. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.

11.3. Всі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення  ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом (-ами) рішення ради, якщо йдеться про питання, які є невідкладними.

Рішення ради заноситься до протоколу.

11.4. Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання тільки за рішенням ради.

11.5. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Після затвердження порядку денного, головуючий на засіданні пропонує регламент роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням ради.

Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради.

Регламент роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

11.6. Перед затвердженням порядку денного оголошуються депутатські запити,звернення, запитання, оголошення, відповіді на депутатські запити.  Запит, що поданий до початку пленарного засідання сесії включається до порядку денного сесії.

11.7. Пленарне засідання ради веде головуючий. Головуючий на засіданні ради:

відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради відповідно до прийнятого регламенту роботи;

вносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

11.8. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

11.9. У будь-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;

про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

стосовно перенесення пункту порядку денного;

стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.

11.10. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

11.11. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

доповідь – до 20 хв.;

співдоповідь – до 10 хв. кожна;

запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях – до 30 хв.

обговорення доповіді – до 30 хв.;

виступ в обговоренні – до 5хв.:

повторний виступ – до 1 хв.:

запитання – до 1 хв.;

відповідь на запитання – до 1 хв.;

репліка за порядком ведення – до 1 хв.;

оголошення, звернення, репліки – до 1 хв.

За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжити зазначений час.

11.12. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

11.13. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як 1/3 депутатів, йому надається час до З хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

11.14. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно продовжується на термін не більш як 15 хвилин. Подальше продовження обговорення можливе па вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

11.15. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

11.16. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох виступів за проект і не більше двох виступів проти).

Стаття 12. Порядок голосування на пленарних засіданнях.

12.1. Після закінчення обговорення питання, головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

12.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

12.3. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами на засіданнях постійних комісій та в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.

12.4. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

12.5. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

12.6. Тексти пропозицій чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

12.7. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

12.8. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке вноситься на розгляд ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та/або скасування актів нормативного характеру депутати ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що вноситься на голосування.

Порядок здійснення контролю за дотриманням вимог щодо врегулювання депутатами ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.

Стаття 13. Порядок таємного голосування на пленарних засіданнях.

13.1. У випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом, проводиться таємне голосування.

Таємне голосування проводиться обов”язково у таких випадках:

при обранні голови ради,  заступника голови ради, звільненні їх з посади;

при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації;

при внесенні до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо голови районної державної адміністрації.

13.2. З метою чіткої організації таємного голосування, підрахунку голосів, за рішенням ради утворюється лічильна комісія у кількості 5 депутатів на весь час повноважень ради.

На організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову і секретаря, про що складається протокол. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються районною радою простим голосуванням.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до керівного складу ради, що обираються. У разі висунення депутата, обраного членом лічильної комісії, кандидатом до керівного складу ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його  повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

13.3. При таємному голосуванні до бюлетеня по виборах голови ради та внесенні до Кабінету Міністрів України  пропозиції щодо голови районної державної адміністрації включаються кандидатури, за яких відкритим голосуванням  проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Кандидатура щодо заступника голови ради, включається, до бюлетеня запропонована головою ради.

До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, яких було висунуто у встановленому законом та цим Регламентом порядку і які дали згоду бути обраними. Прізвище, ім”я, по-батькові кандидатів заносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

13.4. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою формою: одинаковими за змістом, кольором, розміром і не повинні мати ніяких позначок.

13.5. Лічильна комісія перед початком таємного голосування перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємниці голосування.

Кожному депутату видається один  бюлетень, що засвідчується його особистим підписом у реєстрації про одержання. Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

Бюлетень заповнюється у кабіні для таємного голосування.

13.6. Після закінчення таємного голосування лічильна комісія проводить підрахунок  голосів.

При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і ті, у яких залишено дві і більше кандидатур. Дописані прізвища не враховуються.

13.7. У разі, якщо у скриньці для таємного голосування виявлено більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

13.8. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо  у ньому взяли участь більше половини депутатів від загального складу депутатів ради.

Про результати голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії кожний член комісії має право на внесення до протоколу  його окремої думки.

Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а також за наявності окремої думки членів комісії. Після інформації лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

13.9. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він набрав більше 50 відсотків голосів депутатів від загального складу ради. Після завершення підрахунку голосів, оприлюднення результатів голосування лічильна комісія всі бюлетені складає в окремий конверт, який пропечатує печаткою районної ради і скріпляє підписами всіма присутніми членами лічильної комісії. Конверт із бюлетенями приєднується до протоколу, який зберігається у сейфі голови районної ради.

Стаття 14. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.

14.1. На пленарних засіданнях рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень:

рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

доручення – рішення ради, що стосуються органу чи посадової особи ради, і містить зобов’язання або повноваження до одноразової дії;

звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань.

Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Якщо в ході обговорення проекту рішення були висловлені зауваження і пропозиції, то запропонований проект рішення береться за основу. Після голосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому.

Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

14.2. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням, якщо за таку форму проголосувало більше половини від загального складу ради.

14.3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань, при проведенні таємного голосування – у відведеному для цього місці.

Депутат, який був відсутній в залі під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

Для проведення голосування і визначення його результатів на І-й сесії ради обирається з числа депутатів відкритим голосуванням постійно діюча лічильна комісія в кількості 5 депутатів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії та затверджуються районною радою.

14.4. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених чинним законодавством, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

14.5. Рішення ради підписує головуючий не пізніше п’яти робочих днів. Додатки до рішення підписує заступник голови ради.

Рішення, що приймаються як невідкладні, підписуються головуючим в день прийняття їх на сесії і вступають в силу з моменту їх підписання, крім рішень нормативно-правового характеру.

Інші рішення, після доопрацювання з урахуванням змін і доповнень внесених депутатами на пленарному засіданні, підписуються головуючим не пізніше п’яти  робочих днів після їх прийняття.

14.6. Рішення районної ради  нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в засобах масової інформації,  якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

14.7. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.

14.8. Рішення районної ради  підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті  Перечинської районної ради та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Проекти рішень районної ради  оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях  та проектах рішень районної ради  не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

14.9. Рішення районної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття  15. Внесення змін до рішень ради.

15.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення ради.

15.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 15.3 ст. 15 Регламенту.

15.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правових відносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені радою після їх виконання.

15.4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих радою рішень.

15.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

Стаття 16. Скасування рішень ради.

16.1. За мотивованим поданням голови ради, його заступника, постійних комісій, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, рада може скасувати раніше прийняте рішення.

16.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 16.3 ст. 16 Регламенту.

16.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

16.4. Профільна постійна комісія ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих радою рішень.

16.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

16.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

Стаття 17. Дисципліна та етика па пленарних засіданнях.

17.1. На засіданнях районної ради депутат повинен не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади. органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради.

Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі оратора, має право на репліку.

17.2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Якщо оратор виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути виключено без попередження.

17.3. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

17.4. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

17.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом своєї вимоги.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

17.6. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів.

Стаття 18. Протокол та запис засідання ради.

18.1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює працівник виконавчого апарату районної ради. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

18.2. У протоколі засідання ради зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, внесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців;

всі внесенні на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

повні результати голосування і прийняті рішення.

До протоколу засідання ради додатково включаються:

дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

результати поіменного голосування;

тексти не виголошених виступів депутатів;

окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

18.3. Засідання ради можуть записуватися на електронний носій інформації.

18.4. За процедурним рішенням ради, запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

18.5. Протокол оформляється виконавчим апаратом районної ради та підписується головуючим  не пізніше п’яти робочих днів.

18.6. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації.

 

Розділ ІV. Особливості підготовки проектів рішень районної ради,

які носять регуляторний характер.

 

Стаття 19. Стосовно  кожного проекту регуляторного акту (далі РА), його розробником до оприлюднення проекту з метою одержання пропозицій і зауважень , готується аналіз регуляторного впливу (надалі – АРВ). Якщо проект РА одночасно  містить норми, що регулюють  господарські відносини або адміністративні відносини між районною радою та суб’єктами господарювання і норми, що регулюють інші суспільні відносини, а також індивідуально – конкретні приписи, то АРВ готується лише щодо норм, які регулюють господарські або адміністративні відносини між районною радою та суб’єктами господарювання.

Стаття 20. Проект РА з АРВ, підписаний розробником та узгоджений у встановленому порядку в 2-х примірниках та електронні носії надаються для реєстрації до виконавчого апарату ради. Реєстрація здійснюється шляхом відповідного запису в журналі реєстрації проектів РА та АРВ.

Після реєстрації проектів РА ради з АРВ передається виконавчим апаратом ради для розгляду до постійної комісії з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації та регуляторної політики (далі – відповідальна комісія).

У разі невідповідності змісту проекту РА з АРВ чинному законодавству щодо процедури регуляторної діяльності він повертається його розробнику на доопрацювання.

Стаття 21. Кожен проект РА з АРВ , що вноситься на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновку про відповідність проекту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» – в термін не пізніше 10 робочих днів з моменту одержання на експертизу  РА на підставі АРВ, яким проводжується проект РА.

Стаття 22. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належать супроводження розгляду проекту РА (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна комісія є головною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні ради проекту РА голова  відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідальність проекту РА вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 23. У разі внесення на розгляд ради проекту РА без АРВ відповідальна постійна комісія ради приймає рішення про направлення проекту РА на доопрацювання органу чи особі, яка вносила цей проект. Копія цього рішення направляється до відома у відділ документообігу та протокольного забезпечення виконавчого апарату районної ради.

Стаття 24. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою , якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній АРВ;

проект РА не був оприлюднений;

Стаття 25. Кожен проект РА оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій, забезпечення  прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності РА. Оприлюднення проводиться після одержання позитивних висновків  відповідальної і головної постійних  комісій районної ради.

Рішення про оприлюднення РА приймається відповідальною постійною комісією в день одержання висновків по змісту проекту РА з АРВ.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту РА та відповідно АРВ, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За  результатами цього  розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Оприлюднення проекту регуляторного акту з метою  одержання зауваження і пропозиції не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих для обговорень цього проекту регуляторного акта.

Стаття 26. Організаційне  забезпечення оприлюднення проекту РА з АРВ здійснює виконавчий апарат районної ради разом з  розробником .

Оприлюднення проектів РА з АРВ здійснюється в такий спосіб:

– в Перечинській районній газеті «Народне слово» публікується повідомлення про оприлюднення цього проекту;

– в наступному номері там же оприлюднюватиметься проект рішення районної ради та аналіз регуляторного впливу.

Стаття 27. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту РА внесеного  на розгляд сесії ради та відповідного  АРВ надаються  фізичним та юридичним особам, їх об’єднаннями, розробникові цього проекту та головній постійній комісії ради у місячний термін з дня опублікування проекту РА з АРВ.

Стаття 28. Проект РА з АРВ та експертний висновок – документи відкритого доступу можуть оприлюднюватися в інший спосіб не заборонений законом.

Стаття 29. Відділ документообігу та протокольного забезпечення не пізніше наступного робочого дня після одержання та реєстрації пропозицій та зауважень до проектів РА з АРВ передають їх копії  розробнику проекту та головній постійній комісії районної ради.

Стаття 30. Після закінчення публічного обговорення розробник протягом 10 робочих днів:

аналізує одержані пропозиції та зауваження і складає їх у зведену таблицю, яку постійні комісії:

у разі потреби за наслідками публічно обговорення коригує проект РА з АРВ;

відкореговані проекти РА повторно подає на розгляд головної і відповідальної комісії, остання з яких приймає остаточний висновок щодо наданого проекту:

через засоби масової інформації інформує територіальну громаду про результати публічного обговорення.

Стаття 31. Рішення про необхідність перегляду РА, прийнятого районною радою на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає головна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

Розділ V. Постійні комісії районної ради.

 

Стаття 32. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 33. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

За рішенням ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 34. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 35. Постійні комісії за дорученням ради, голови або заступника, а також за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 36. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 37. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника, голови районної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 38. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 39. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 40. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 41. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 42. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 43. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними  комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 44. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 45. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Розділ VI. Депутатські групи і фракції районної ради

 

Стаття 46. Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватись в депутатські фракції ради на основі єдності поглядів або партійної належності депутатів ради. До складу депутатських фракцій ради можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи. Депутатські групи ради формуються на основі спільних поглядів депутатів ради з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками, з чисельністю не менше п’яти депутатів районної ради. Депутатські групи ради можуть бути утворені в будь-який час, на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до їх складу.

Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції на першій сесії районної ради до розгляду питань про обрання голови та заступника голови ради, а також протягом повноваження ради.

Стаття 47. Членство депутата районної ради в депутатській групі або фракції не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

Стаття 48. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції. Голова районної ради, його заступник, може входити до складу депутатської групи або фракції.

Стаття 49. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована районною радою. Умовою її реєстрації є подання на ім’я голови районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвища депутата, який уповноважений представляти групу чи фракцію.   Повідомлення про створення депутатської групи, фракції подається голові ради у міжсесійний період, а у день сесії – перед  початком пленарного засідання.

Стаття 50. Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

Стаття 51. Головуючий інформує па пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

Стаття 52. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову районної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

Стаття 53. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено статтею 46 Регламенту;

2) у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

3) після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію, або строку повноважень районної ради.

Стаття 54. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника па пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції, а також з іншими депутатами, які не входять у групи чи фракції для створення коаліції;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 55. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 56. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

 

Розділ VІІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради.

 

Стаття 57. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 58. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 59. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 60. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ VIII. Депутат районної ради.

 

Стаття 61. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

 

Рада невідкладно інформує районну  виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

Стаття 62. Депутат представляє інтереси всіх територіальних громад району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 63. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

Стаття 64. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 65. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

Стаття 66. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної і інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 67. Депутат районної ради може мати до п’яти помічників – консультантів, які працюють на громадських засадах.

Умови діяльності та кількість помічників – консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

Також районною радою затверджується опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

Стаття 68. Депутат районної ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмові формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів, чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради. у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Голова ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у 15-денний строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату, який його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути  розглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня  одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, районна рада приймає відповідне рішення.

Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснюють працівники виконавчого апарату ради.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

Стаття 69. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 70. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у районній раді та робити витяги, копіювання цих документів.

Стаття 71. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, цим Регламентом.

Розділ  IX. Голова районної ради

 

Стаття 72. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням у порядку встановленому цим Регламентом.

Стаття 73. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови районної ради вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

Стаття 74. Таємне голосування організовується лічильною комісією, обраною з числа депутатів.

У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у статті 72. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох раз.

Стаття 75. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.

75.1. Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;

2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом;

3) набрання законної сили рішення суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про  запобігання  корупції».

Зазначені повноваження голови районної  ради припиняються, а голова звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 76.  Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

Стаття 77. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

Стаття 78. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

Звільнення голови з посади голови ради не є наслідком припинення  повноважень депутата цієї ради.

Стаття 79. Повноваження голови районної ради:

1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про чай і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника, голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради та їх голів;

5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

7) організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8) організовує роботу президії ради;

9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян»;

14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної ради, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін»;

18) вирішує інші питання, доручені йому радою. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Розділ X.  Заступник голови районної ради.

 

Стаття 80. Заступник голови районної ради обирається  відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення  повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 81. Повноваження заступника голови районної ради  можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної ради за рішенням відповідної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 82. Повноваження заступника голови районної ради  також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі:

1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника голови ради;

2) порушення  вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про запобігання  корупції”.

Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 83. У випадках, передбачених статтями 81 та 82 цього Регламенту, заступник голови ради звільняється з посади з дня припинення його повноважень.

Стаття 84. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.

Пропозиції щодо кандидатури для обрання заступника голови районної ради вносить голова районної ради.

Стаття 85. Заступник голови районної ради працює  у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановленою для голови ради статтею 76 цього Регламенту.

 

Розділ ХІ. Президія районної ради

 

Стаття 86. Районна рада утворює президію ради, яка є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають, дорадчий характер.

Стаття 87. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, а також голова районної державної адміністрації, якщо він обраний депутатом районної ради.

Стаття 88. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Розділ ХІІ . Виконавчий апарат районної ради

 

Стаття 89. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України.

Стаття 90. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, прес-конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

Стаття 91. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюється радою за поданням її голови.

Стаття 92. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

Стаття 93. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі регламенту роботи виконавчого апарату, який затверджується розпорядженням голови ради.

Розділ ХІІІ. Помічники-консультанти депутата районної ради

 

Стаття 94. Депутат районної ради може мати до п”яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Стаття 95. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов”язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 96. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

Стаття 97. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, старше 18 років. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.

Стаття 98.Помічник-консультант депутата районної ради має право:

за поданням депутата районної ради   бути присутнім на сесії;

одержувати надіслану на ім”я депутата районної ради поштову   кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата районної ради;

за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

Стаття 99. Помічник-консультант депутата районної ради зобов”язаний:

дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту, а також Положення про помічника-консультанта депутата районної ради;

при виконанні своїх обов”язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради;

за дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату районної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

допомагати  депутату районної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

допомагати депутату районної ради в розгляді надісланих на його ім”я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

надавати  депутату районної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

помічнику-консультанту депутата районної ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву районної ради, прізвище депутата районної ради, а також те, що помічник-консультант депутата районної ради працює на громадських засадах у відповідній раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради, опис якого затверджується радою, видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.

 

Розділ ХІV. Комунальні підприємства

 

Стаття 100.Районна рада має право засновувати комунальні підприємства, контролювати фінансово-господарську діяльність, призначати і звільняти їх керівників, заслуховувати їх звіти.

Питання призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, вирішується на пленарному засіданні ради більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

Призначення керівників комунальних підприємств здійснюється на термін не більший повноважень районної ради.

 

Розділ XV. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

Стаття 101.        Запит на інформацію — це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

101.1. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

101.2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

101.3. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

101.4. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Перейти до вмісту